Man­gel­full barne­hage­kunn­skap i SV

Faedrelandsvennen - - MENING - ARILD M. OLSEN, Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i PBL (Pri­va­te barne­ha­gers lands­for­bund)

PBL re­pre­sen­te­rer mang­fol­det av barne­ha­ger, både ei­er­ty­per og pro­fi­le­ring. Vårt opp­drag er å bi­dra til at alle våre med­lems­barne­ha­ger har ramme­vil­kår som gjør dem i stand til å gi et godt barne­hage­til­bud.

PBL ut­ford­ret Au­dun Lys­bak­ken og SV til å sva­re på en rek­ke spørs­mål om vil­kå­re­ne for pri­va­te barne­ha­ger. Der­som pre­si­sjon i sva­ret fra 1. kan­di­dat i Vest-agder SV, Ma­li Steiro Trons­moen, gjen­spei­ler SVS po­li­tikk, er det all grunn til å være be­kym­ret.

Trons­moen er så upre­sis i be­greps­bru­ken, at det ut­ford­ren­de å skul­le kom­men­te­re alle de udo­ku­men­ter­te på­stan­de­ne som frem­brin­ges. Men når hun kla­rer å hev­de at Benn Ei­dis­sen og Even Carl­sen har hen­tet ut 550 mil­lio­ner kro­ner på salg av barne­hage­kje­den Espi­ra, så vit­ner det om sto­re hull i kunn­ska­pen om sek­to­ren. Be­gre­pe­ne «pri­va­te» og «kom­mer­si­el­le» barne­ha­ger bru­kes om en annen, det sam­me gjø­res med be­gre­pe­ne «pro­fitt» og «ut­byt­te». Og ut­gif­te­ne til pen­sjon bru­kes til å frem­leg­ge udo­ku­men­ter­te på­stan­der om de an­sat­tes pen­sjons­ytel­ser.

Vi vil gjø­re opp­merk­som på at PBLS ytel­ses­pen­sjon, som ho­ved­par­ten av de pri­va­te barne­ha­ge­ne har, er fullt ut kon­kur­ranse­dyk­tig med kom­mu­ne­nes. Ja, per i dag er det fak­tisk slik at an­sat­te i kom­mu­na­le barne­ha­ger må job­be leng­re for å kun­ne få sam­me ytel­se som de an­sat­te i pri­va­te barne­ha­ger. De pri­va­te barne­ha­ge­ne kjø­per rett og slett et bed­re og bil­li­ge­re pro­dukt enn det kom­mu­nal sek­tor har i dag.

Det er in­ter­es­sant å ob­ser­ve­re at SV fin­ner det nød­ven­dig å gå helt til­ba­ke til rap­por­ter ut­gitt i 2008 for å fin­ne støt­te for sine på­stan­der når det gjel­der for­skjel­ler i per­so­nal­kost­na­der i hen­holds­vis kom­mu­na­le og pri­va­te barne­ha­ger. Vi gjør imid­ler­tid le­se­re og SV opp­merk­som­me på at i 2008 fikk pri­va­te barne­ha­ger bare 85 pro­sent av kom­mu­na­le barne­ha­gers inn­tek­ter. De fles­te, også som le­det og styr­te SV i 2008, for­står at det også på­vir­ker hvil­ke ut­gif­ter de pri­va­te barne­ha­ge­ne kun­ne på­dra seg. I dag er det til­nær­met full like­be­hand­ling mel­lom pri­va­te og kom­mu­na­le barne­ha­ger og all ny­ere do­ku­men­ta­sjon (f.eks Tele­marks­forsk­ning 2017) vi­ser også helt ty­de­lig at til­skud­de­ne bru­kes til for­må­le­ne de er til­tenkt – nem­lig per­so­nal­kost­na­der og drift av barne­ha­gen.

Ny­ere do­ku­men­ta­sjon vi­ser også at etter hvert som fi­nan­sie­rings­ni­vå­ene i hen­holds­vis kom­mu­na­le og pri­va­te barne­ha­ger er blitt li­ke­re, er også kva­li­tets­in­di­ka­to­re­ne som be­man­nings­tett­het og pe­da­gog­tett­het blitt li­ke­re.

Ved ut­gan­gen av 2016 var kom­mu­na­le barne­ha­ger mar­gi­nalt foran når det gjel­der ge­ne­rell be­man­nings­tett­het, mens pri­va­te barne­ha­ger var mar­gi­nalt foran når det gjel­der pe­da­gog­tett­he­ten.

Det er in­ter­es­sant å se at SV gjør det til et po­eng at det er fle­re bar­ne- og ung­doms­ar­bei­de­re i kom­mu­na­le barne­ha­ger, uten å nev­ne med ett ord at de pri­va­te barne­ha­ger le­ve­rer på de om­rå­der som har bred, po­li­tisk prio­ri­tert - nem­lig å øke pe­da­go­gan­de­len. Vi gjør også opp­merk­som på at PBL har gått i bre­sjen for å få på plass en egen fag­ar­bei­der­ut­dan­ning for barne­ha­ger.

❞ De pri­va­te barne­ha­ge­ne kjø­per rett og slett et bed­re og bil­li­ge­re pro­dukt enn det kom­mu­nal sek­tor har i dag.

ARKIVFOTO: ODD-IN­GE RØNNING ULEBERG

Ma­li Steiro Trons­moen er så upre­sis i be­greps­bru­ken, at det ut­ford­ren­de å skul­le kom­men­te­re alle de udo­ku­men­ter­te på­stan­de­ne som frem­brin­ges, skri­ver for­fat­te­ren her og lev­ner SV li­ten ære.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.