Fra­værs­gren­sen fun­ge­rer

Faedrelandsvennen - - MENING - NORUNN TVEITEN BENESTAD, stor­tings­re­pre­sen­tant Vest-agder Høy­re

Ons­dag 5. juli kom tal­le­ne for fra­væ­ret i den vi­dere­gå­en­de sko­len i skole­året 2016/17.

Tal­le­ne vi­ser at ele­ve­ne er mye mer til­ste­de på sko­len og at fær­re fal­ler fra un­der­veis i skole­året. Det­te er vel­dig bra og vi­ser at fra­værs­gren­sen har vir­ket slik den skul­le.

Det vik­tigs­te i en god sko­le er en god læ­rer, der­for har Høy­re de sis­te fire åre­ne etter­ut­dan­net tre gan­ger så man­ge læ­re­re som før, stilt høy­ere opp­taks­krav til læ­rer­høy­sko­len og gjort læ­rer­ut­dan­nin­gen om til en mas­ter­grad. Læ­re­re har en av Nor­ges vik­tigs­te job­ber, og der­for skal de sat­ses på.

Ikke alle gode og ef­fek­ti­ve til­tak kos­ter pen­ger og fra­værs­gren­sen er et godt ek­sem­pel på det. Selv ikke ver­dens bes­te læ­rer kan un­der­vi­se en elev som ikke er på sko­len. Der­for er det vik­tig at vi stil­ler krav til at ele­ve­ne fak­tisk mø­ter opp på sko­len. Fra­værs­gren­sen stil­ler det kra­vet, og det har vi sett ef­fek­ten av i et helt år. Al­le­re­de i sep­tem­ber i fjor meld­te læ­re­re om at klasse­rom som før var halv­tom­me, nå var ful­le av ele­ver.

I alle lan­dets fyl­ker går nå fra­væ­ret ned. Her i Vest-agder er an­tal­let fra­værs­da­ger per elev re­du­sert med 40. I til­legg går an­tall fra­værsti­mer ned med 28. Det er utvil­somt vik­tig for læ­rin­gen at ele­ve­ne er på sko­len. Når fra­væ­ret går ned gjør det at ele­ve­ne læ­rer mer.

Man­ge fryk­tet at fra­værs­gren­sen vil­le føre til at fle­re ele­ver ikke fikk ka­rak­ter i fag og at fle­re slut­tet i vi­dere­gå­en­de. Tal­le­ne vi­ser det mot­sat­te. Fra 2016 til 2017 gikk an­de­len ele­ver som mang­ler vur­de­ring i minst et fag falt fra 3,2 til 3,1 pro­sent. Det vik­tigs­te ar­gu­men­tet mot fra­værs­gren­sen er der­med til­bake­vist.

Å stil­le krav er å bry seg. De som kan­skje tren­ger fra­værs­gren­sen mest, er de som sli­ter med mo­ti­va­sjo­nen for å dra på sko­len. Da det ikke fan­tes noen krav om at man måtte stil­le opp på sko­len, er det ikke vans­ke­lig å for­stå at man­ge valg­te å kom­me en time se­ne­re el­ler ta en dag fri. Vi gjør ele­ve­ne en bjørne­tje­nes­te hvis vi ikke stil­ler krav til opp­møte, og der­for er fra­værs­gren­sen så vik­tig. Ikke alle gode og ef­fek­ti­ve til­tak kos­ter pen­ger og fra­værs­gren­sen er et godt ek­sem­pel på det. Det­te er nye ide­er og bed­re løs­nin­ger i prak­sis som alle er tjent med.

Nor­ge tren­ger en re­gje­ring som tar sko­le- og ut­dan­nings­po­li­tikk på al­vor. Høy­re har gjort man­ge vik­ti­ge grep de sis­te fire åre­ne. Vi har for­bed­ret læ­rer­ut­dan­nin­gen, an­satt fle­re helse­søst­re og inn­ført en fra­værs­gren­se som nå fun­ge­rer, men vi er ikke i mål enda. Etter val­get skal vi fort­set­te å ska­pe ver­dens bes­te sko­le.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.