Inn­holds­rik or­gel­kveld

Faedrelandsvennen - - MENING - KNUT GEIR AAS, Birke­land

Det­te kan trygt sies om søn­dag 9. juli med to or­gel­kon­ser­ter etter hver­and­re, først i Kris­tian­sand dom­kir­ke kl. 18 og der­et­ter i Od­der­nes kir­ke kl. 20.

●● Vak­ker, fyl­dig og klang­full, dem­pet og ro­lig, høy­stemt og fest­stemt, mek­tig og pom­pøs, kraft­full og ma­jes­te­tisk er ad­jek­ti­ver som be­skri­ver or­gel­mu­sikk frem­ført av kan­to­rer og gjeste­mu­si­ke­re på sine re­spek­ti­ve in­stru­men­ter.

Ved først­nevn­te konsert var det den en­gels­ke mes­ter­or­ga­nis­ten Step­hen Farr som trak­ter­te dom­kirke­or­ge­let og ga pub­li­kum mu­sikk­opp­le­vel­ser gjen­nom et spen­nen­de og va­riert pro­gram. Kon­ser­ten ble inn­le­det med det or­gel­ver­ket, som med et visst for­be­hold, reg­nes som J. S. Bachs mest kjen­te: Toc­ca­ta og fuge i dmoll etter­fulgt av et av hans man­ge ko­ral­pre­lu­di­er: Lieb­ster Jesu, wir sind hier, prakt­fullt frem­ført og som lik­som «løf­ter» men­nes­kets tan­ker og sinn. Iøre­fal­len­de vak­kert lød or­ge­lets stem­mer i Ro­berts Schu­manns Fire Skis­ser og i va­ria­sjo­ner over ko­ral­me­lo­di­en «Veni Crea­tor» (Kom, Hel­lig Ånd) av Mau­rice Duru­fle. Kli­maks nåd­de kon­ser­ten med Egil Hov­lands Toc­ca­ta: Nu la oss tak­ke Gud, over­vel­den­de spilt med kraf­tig pe­dal­stem­me og stort stemme­re­gis­ter som al­de­les fyl­te hele kirke­rom­met med «takke­mu­sikk».

Den all­tid en­tu­si­as­tis­ke or­ga­nis­ten og kan­to­ren, Ian Richards, var selv an­svar­lig for åp­nings­kon­ser­ten i Od­der­nes kir­ke i se­ri­en: Or­gel­som­mer i Kris­tian­sand med i alt seks or­gel­kvel­der. Man­ge verk av J. S. Bach ble pre­sen­tert, samt kom­po­si­sjo­ner av 1800-talls kom­po­nis­te­ne J. Brahms, A. Guil­mant og vår egen sam­tids­mu­si­ker K. M. Karl­sen. Det er utro­lig mye vak­ker musikk fra uli­ke stil­pe­rio­der som or­ga­nis­ten frem­brin­ger på sitt 22-stem­mers or­gel med ma­nu­ell re­gist­re­ring. Stor ap­plaus for hans inn­sats ved spille­pul­ten oppe på gal­le­ri­et.

Inn­leg­get er for­kor­tet. Red.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.