Den­ne per­for­mance­kunst­ne­ren sto­ler på pub­li­kum

I per­for­mance­ver­ket« O u tO f Air» skal til­skue­ren selv vel­ge om den «druk­nen­de» dan­se­ren i bade­ka­ret skal få luft el­ler ei.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: KRIS­TI­AN HOLE kris­ti­an.hole@fvn.no

– Pub­li­kum er en sen­tral del av det­te pro­sjek­tet. Og jeg har fak­tisk ald­ri opp­levd at til­skue­re ikke gir meg luft. Det skjer noe med men­nes­ker når de er i en grup­pe. Ansvars­fø­lel­sen og fel­les­ska­pet er noen nøk­kel­ord her, som kan knyt­te det­te til et stør­re bil­de om men­nes­ket og sam­fun­net, sier den li­tau­is­ke dan­se­ren Iri­na Lav­rino­vic til Fædre­lands­ven­nen.

Tirs­dag etter­mid­dag fram­før­te hun nor­ges­pre­mie­ren på det spe­si­el­le per­for­mance­ver­ket «Out Of Air», som hun har lagd sam­men med ko­reo­graf og dan­ser As­her Lev.

Det var Ravne­dans som had­de in­vi­tert hen­ne til å bi­dra på årets pro­gram.

«OUT OF AIR»

I per­for­mance­ver­ket «Out Of Air» spil­ler til­skuer­ne alt­så en ak­tiv rol­le i pro­ses­sen.

Pub­li­kums del­ta­kel­se tvin­ges fram ved at dan­se­ren Iri­na Lav­rino­vic sen­ker seg under vann og hol­der pus­ten, og sig­na­li­se­rer at hun tren­ger luft fra bal­lon­ge­ne som pub­li­kum har fått ut­delt i for­kant. De må der­for ta et ak­tivt valg om de skal hjel­pe hen­ne el­ler ikke.

– I star­ten bru­ker pub­li­kum å være litt be­skjed­ne og nes­ten ner­vø­se, men etter hvert som jeg gjør puste­øvel­se­ne sam­men med dem i star­ten så løs­ner de litt og le­ver seg inn, for­tel­ler Lav­rino­vic, som tid­li­ge­re har fram­ført pro­sjek­tet i Bel­gia og Ne­der­land.

– Det hand­ler om å få pub­li­kum til å slap­pe av, og få de til å en­tre et al­ter­na­tivt rom sam­men med oss, leg­ger ko­reo­graf As­her Lev til.

– ØKENDE INTERESSE

Tirs­da­gens spe­si­el­le per­for­mance på Sør­lan­dets Kunst­mu­se­um var bare en av man­ge pro­gram­pos­ter under årets Ravne­dans, som star­tet i hel­ga og va­rer til tors­dag kveld.

– Vi star­tet årets fes­ti­val med barne­dis­ko på Alad­din i hel­ga, og det kom rundt 50 per­soner dit. Det er ikke hver dag at folk står i kø for å dra på danse­ar­ran­ge­men­ter i byen. Den økende in­ter­es­sen for fes­ti­va­len vår er gøy å føl­ge med på. Vi la ut 40 fes­ti­val­pass, si­den det ikke er plass til så man­ge til­skue­re på fle­re av pro­gram­pos­te­ne, og alle ble solgt i år, for­tel­ler Kit­tel­sen for­nøyd.

Men årets fes­ti­val er ikke helt over ennå. Tors­dag er det klart for Ravne­dans sitt førs­te Kil­den­sam­ar­beid.

– Den fins­ke sam­tids­dan­se­ren Ta­ne­li Tör­mä skal fram­føre «Clas­si­cal Be­auty: Lo­ca­tion X» i Kil­den tors­dag kveld, og den­ne pro­gram­pos­ten er vi spe­si­elt spen­te på. Det er utro­lig gøy at vi kan sam­ar­bei­de med fle­re ak­tø­rer i byen, for­tel­ler Ire­ne Ves­ter­hus Thei­sen, styre­med­lem i Ravne­dans.

KOM FRA STAV­AN­GER

Til­skuer Le­ne Aare­skjold tok tu­ren fra Stav­an­ger for å få med seg årets Ravne­dans-fes­ti­val.

– Ryk­tet har spredt seg ut­over Nor­ge si­den fes­ti­va­len le­ve­rer kva­li­tet hvert år. Men det so­sia­le er også en vik­tig del av hele Ravne­dans-opp­le­vel­sen, for­tel­ler Aare­skjold, som selv hol­der på med dans på Tou Sce­ne i Stav­an­ger.

Aare­skjold tok med seg venn­in­nen Ma­ri Ross­a­vik, som også ble med til Kris­tian­sand for an­led­nin­gen.

– Jeg er im­po­nert over hva fes­ti­va­len har fått til si­den opp­star-

ten. I hel­ga fikk vi med oss det som skjed­de i Rav­ne­da­len, og vi gle­der oss til hva tors­da­gen kan by på, for­tel­ler Ross­a­vik.

BEG­GE FOTO: KRIS­TI­AN HOLE

Dan­ser og per­for­mance­kunst­ner Iri­na Lav­rino­vic fra Li­tau­en måtte sto­le på til­skuer­ne på Sør­lan­dets Kunst­mu­se­um tirs­dag etter­mid­dag. Da fikk hun luft via bal­lon­ger til per­for­mance­ver­ket «Out Of Air».

Iri­na Lav­rino­vic under tirs­da­gens per­for­mance på Sør­lan­dets Kunst­mu­se­um. Per­for­mance­ver­ket skal også fram­fø­res på sam­me sted ons­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.