Man­nen bak dr. Men­gele

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TARJEI LEER-SALVESEN

HISTORISK ESSAY «Nazi­ba­ro­nen bak dr. Men­gele og men­neske­ver­dets un­der­gang»

Øyvind Foss Kolo­fon

Dr. Men­ge­les gru­som­he­ter i Aus­chwitz har alle hørt om. I Øyvind Foss’ sis­te bok, be­skri­ves Dr. Men­gele som en annen manns as­sis­tent. Josef Men­gele har gått inn i his­to­ri­enn som «den gru­som­me le­gen», i be­stemt form en­tall. Man­nen pluk­ket ut fan­ger i kon­sen­tra­sjons­lei­ren Aus­chwitz-birke­nau for å dri­ve tvil­som­me, smerte­ful­le og far­li­ge medi­sins­ke eks­pe­ri­men­ter på dem. Han kom­bi­ner­te sin medi­sins­ke forsk­ning med en stil­ling i SS.

Tall­rike var de som døde under Men­ge­les forsk­ning.

Pro­fes­sor eme­ri­tus Øyvind Foss, opp­rin­ne­lig fra Kris­tian­sand, har i sin sis­te bok tatt for seg ap­pa­ra­tet rundt Dr. Men­gele.

Især ret­ter han fo­kus mot en pro­fes­sor ved Kei­ser Wil­helm Insti­tut­tet for an­tro­po­lo­gi, men­nes­ke­lig arve­lære og eu­ge­nikk i Ber­lin. Man­nen var pro­fes­sor Ot­mar Frei­herr, også kjent som Ba­ron von Ver­schuer.

Det nøy­ak­ti­ge for­hol­det mel­lom dis­se to er ikke godt nok be­lyst, og er om­stridt. Det skri­ver også Foss om i bo­ken. Men han skri­ver om det som nå er kjent, og det er tanke­vek­ken­de les­ning.

Men­gele og hans as­sis­tent i kon­sen­tra­sjons­lei­ren pak­ket og send­te men­nes­ke­li­ge or­ga­ner vi­de­re til Ber­lin. Han had­de truk­ket i trå­de­ne da Men­gele fikk jobb, og nå mot­tok ba­ro­nen re­sul­ta­te­ne av ar­bei­det.

Kropps­de­ler etter ofre for drap, alt­så. Alle tan­ker om sam­tyk­ke fra pa­si­en­te­ne var for­lengst for­latt i det­te ap­pa­ra­tet. Til­ba­ke fikk Men­gele takk og lov­ord, og von Ver­schuer an­ty­det at et pro­fes­so­rat kun­ne være in­nen­for rekke­vid­de for Ss-le­gen som for­syn­te ham med det­te.

I Foss’ bok be­ly­ses også von Ver­schuer rol­le i indre­mi­sjo­nen, den tys­ke kir­kens for­hold til Det tred­je Ri­ket, og (det sene) opp­gjø­ret i aka­de­mia.

Den er ikke en vel­dig lett til­gjen­ge­lig bok, og nep­pe den man bør star­te med hvis man skal lese om opp­gjø­ret med na­zis­men. Men den er et vik­tig sup­ple­ment på sine om­rå­der. For le­se­re som al­le­re­de har interesse for fel­tet, kan den an­be­fa­les.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.