– Vi skal gi Start skik­ke­lig kamp

Fre­dag mø­ter Start Lis­ter, et lag som nær­mest kun be­står av Lyng­dal-spil­le­re. De øns­ker å by opp til folke­fest på Lyng­dal sta­dion, og går for sei­er.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: HEN­RIK GILL hen­rik.gill@fvn.no

Tre­nings­kam­pen mel­lom la­ge­ne blir ar­ran­gert i for­bin­del­se med Starts vi­dere­salg av tid­li­ge­re Lyng­dal-spil­ler Mat­hias Ras­mus­sen. Den­ne uken blir kam­pen en rea­li­tet, til stor be­geist­ring i Lyng­dal-lei­ren.

– Vi gle­der oss vel­dig, det blir kjempe­moro. Men det hand­ler litt om hva vi vil få ut av kam­pen. Vi øns­ker ikke å lig­ge bak­på og for­sva­re oss i 90 mi­nut­ter, men hel­ler prø­ve å an­gri­pe, sier spil­len­de tre­ner for Lyng­dal, Jan To­re Kris­ten­sen.

– GÅR FOR SEI­ER

– Vi øns­ker å by opp til folke­fest, og vi hå­per at det kom­mer man­ge på sta­dion for å se på. Vi leder 4. di­vi­sjon etter en so­lid vår­se­song, så det er mye po­si­ti­vi­tet rundt la­get. I til­legg er det jo spen­nen­de ti­der i Start nå, sier Kris­ten­sen.

Han for­tel­ler at la­get ikke skal vise de gule og svar­te mye re- spekt.

– Vi skal ta Start godt i mot her i Lyng­dal. Men vi skal ta det­te som en van­lig kamp, der vi går for sei­e­ren. Vi vet at det kom­mer til å bli tungt, men vi skal ikke la oss bli pis­sa på av Start, sier han.

– VIL VISE OSS FREM

Spil­ler­ne gle­der seg na­tur­lig­vis også til å møte kris­tian­sands­la­get. En av dem er midt­bane­spil­ler Karl Mor­ten Ig­land.

– Jeg tror det blir vel­dig gøy, det er ikke hver dag man får mu­lig­he­ten til å møte Sør­lan­dets bes­te fot­ballag. Det kom­mer nok en del folk, men jeg ser mest fram til selve kam­pen, sier han.

Ig­land tror at la­get kom­mer til å få mer­ke di­vi­sjons­for­skjel­len.

– Vi tar kam­pen se­riøst, og øns­ker selv­føl­ge­lig å vin­ne. Vi kom­mer nok til å få kjørt oss ut­over i kam­pen, de spil­ler tross alt i første­di­vi­sjon. Men fot­bal­len er rund, så alt kan skje, sier han.

Ig­land me­ner at det­te blir en mu­lig­het for fle­re spil­le­re å vise seg fram for Stei­nar Pe­der­sen og co.

– Jeg gle­der meg til å kjen­ne på ni­vå­et, det blir spen­nen­de å se hvor stor for­skjel­len er, spe­si­elt med tan­ke på tem­po­et. Det er gøy å se hvor­dan man selv lig­ger an i for­hold til Starts nivå. Det­te er en god mu­lig­het for spil­ler­ne til å vise seg frem, me­ner han.

– GOD GJENNOMKJØRING

Starts tre­ner, Stei­nar Pe­der­sen, øns­ker å bru­ke kam­pen til å gi spil­ler­ne sine kamp­tre­ning.

– Det blir en god gjennomkjøring for oss. Vi øns­ker å bru­ke kam­pen til å få alle spil­ler­ne i stal­len i gang. Jeg tvi­ler på at noen kom­mer til å spil­le mer enn 45 mi­nut­ter hver, så det blir en god for­de­ling, for­tel­ler han.

Pe­der­sen øns­ker at Start skal set­te stan­da­ren i mø­tet med Lis­ter, og lar seg ikke skrem­me av Lyng­dø­le­nes of­fen­si­ve inn­stil­ling.

– Når vi spil­ler kamp vil vi all­tid leg­ge lis­ta på det van­li­ge ni­vå­et. Vi skal spil­le en god kamp, sier tre­ne­ren.

FOTO: JAN TO­RE KRIS­TEN­SEN, LYNG­DAL IL

Lyng­dal er kla­re for kamp på fre­dag, når de skal re­pre­sen­te­re Lis­ter mot IK Start. Bil­det er tatt av Lyng­dal tid­li­ge­re den­ne se­son­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.