Vind­bjart fre­der Stei­nar Skeie

Faedrelandsvennen - - SPORT - ÅGE HA­RALD DRANGSHOLT

For­mann Egil Lar­sen sier det er helt uak­tu­elt å be Stei­nar Skeie tre til side som Vind­bjart-tre­ner.

– Det er bare så uak­tu­elt. Stei­nar er en del av Vind­bjart, og selv om alle er her på tids­be­gren­set tid, vil­le det vært vel­dig rart å be ham tre til side. Det er in­gen løs­ning for oss, sier Egil Lar­sen, for­mann i Vind­bjart Fot­ball­klubb.

Ut­ta­lel­sen kom­mer i kjøl­van­net av at Stei­nar Skeie så langt har le­det Vind­bjart til sis­te­plass i 2. di­vi­sjon, og selv ut­tal­te til Fædre­lands­ven­nen man­dag at han er vil­lig til å trek­ke seg – hvis sty­ret øns­ker det.

– Noe av det vik­tigs­te er at jeg nå som tre­ner ikke be­gyn­ner å bli usik­ker. Det er den klas­sis­ke fei­len å gjø­re i mot­gang, og det sprer seg bare vi­de­re til spil­ler­ne. Jeg vak­ler ikke, men står fjell­støtt. Jeg har vært med i det­te gamet utro­lig len­ge, og fø­ler meg trygg på meg selv og mitt lag. Jeg er fak­tisk så trygg på meg selv at jeg kun­ne tredd til side fra tre­ner­sto­len om klub­ben øns­ket for­and­ring. Det er for­di jeg els­ker Vind­bjart, ut­tal­te han man­dag.

Egil Lar­sen me­ner po­si­sjo­nen til Skeie på in­gen måte er svek­ket.

– Ut­ta­lel­sen vi­ser bare hvor lo­jal Stei­nar er, og hvor stort hjer­te han har for klub­ben. Nå skal vi stå sam­men og ikke peke på synde­buk­ker, sier Lar­sen.

– Er du over­ras­kert over ta­bell­po­si­sjo­nen?

– Nei. Hvis vi ser litt bak re­sul- ta­te­ne, som for ek­sem­pel at to av Starts bes­te spil­le­re, Hen­rik Rob­stad og Da­ni­el Aase, har en for­tid i Vind­bjart, så er det ikke så rart.

– Er det kri­se for Vind­bjart hvis det blir ned­rykk?

– Det vil­le vært vel­dig trist for Vind­bjart, Vennesla og hele sør­lands­fot­bal­len, som tren­ger et lag i 2. di­vi­sjon. Men det er tett på ta­bel­len, og få sei­rer som skal til før vi er på midt­en av ta­bel­len. Vi har tro­en på at vi skal kla­re det, sier Lar­sen.

FOTO: NICOLAI GAUSTAD OLSEN

Vind­bjart har in­gen pla­ner om å be Stei­nar Skeie fra­tre sin rol­le som Vind­bjart-tre­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.