Nå kom­mer hin­der­løp til Kris­tian­sand

Mens mo­sjons­ar­ran­ge­men­ter in­nen ski, syk­kel og løp mis­ter del­ta­ke­re, er hin­der­løp i vin­den. Nå kom­mer ny­vin­nin­gen til Kris­tian­sand.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: ÅGE HA­RALD DRANGSHOLT aage.h.drangsholt@fvn.no

– Vi har sett tren­den med at mo­sjo­nis­ter øns­ker noe mer enn å «bare» løpe rett fram. De øns­ker ei stør­re pak­ke, og de øns­ker å dele det med ven­ner og kol­le­ger. Her leg­ger vi både opp til at folk skal slip­pe fo­ku­set på tid­ta­king, og at de skal kun­ne gjen­nom­føre i team sam­men med and­re, sier Chris­ti­an Bø­en i ar­ran­gør­klub­ben, Kris­tian­sand Ori­en­te­rings­klubb (KOK).

TI KILOMETER LANG

16. sep­tem­ber blir han løps­le­der for Fis­her­man’s Fri­end Strong­man­run Kris­tian­sand med start og mål i Tres­se. Kjer­nen i hin­der­løp, el­ler Strong­man­run som det kal­les in­ter­na­sjo­nalt, er at del­ta­ker­ne hyp­pig skal gjen­nom en rek­ke hind­re be­stå­en­de av klat­ring, lø­ping/kry­ping i vann og gjør­me for­uten and­re ut­ford­rin­ger som å bære tun­ge gjen­stan­der etc. Løy­pa vil gå i om­rå­det mel­lom Tan­gen og Od­der­øya, og blir om­kring ti kilometer.

– Vi kom­mer til å ska­pe noe helt nytt blant mo­sjons­ar­ran­ge­men­te­ne på Sør­lan­det. Hin­der­løp er den mo­sjo­nist­gre­nen som vokser mest i Nor­ge, og vi blir det førs­te ar­ran­ge­men­tet på Agder. Når vi de­ler sa­ker om ar­ran­ge­men­tet i so­sia­le medi­er, sprer det seg som «hak­ka møkk». Det er ty­de­lig at folk sy­nes det er kult med hind­re i vann og gjør­me, sier Bø­en.

Det hø­rer med til his­to­ri­en at hin­der­lø­pet «Ho­ve Max» ar­ran­ge­res i Aren­dal sam­me dag, og er ett av 23 hin­der­løp som iføl­ge fag­bla­det Kon­dis så langt er ter­min­fes­tet i Nor­ge i år. Iføl­ge Bjørn Johannessen, ter­min­liste­an­svar­lig i Kon­dis, er hin­der­løp på fullt fart fram­over.

– Si­den Vi­king Race i Oslo var først ute i 2013, har det grad­vis blitt fle­re og fle­re hin­der­løp i Nor­ge. Det som kjenne­teg­ner lø­pe­ne er at de er mind­re høy­ti­de­li­ge og bæ­rer mer preg av lek og moro enn de tra­di­sjo­nel­le as­falt­lø­pe­ne. Dess­uten kre­ver de en mer all­si­dig og va­riert form for tre­ning. Her er det en for­del med styr­ke og spenst, noe cross­fi­t­ut­øve­re pro­fit­te­rer på, sier Johannessen.

1500 DEL­TA­KE­RE NES­TE år

Han for­tel­ler at både syk­kel­ritt og ski­renn mis­ter del­ta­ke­re, og at det også kan vir­ke som at løps­bøl­gen har nådd top­pen målt i an­tall del­ta­ke­re i kon­kur­ran­ser. I lys av det, sy­nes han det vir­ker for­nuf­tig av KOK å sat­se på hin­der­løp.

– Jeg har inn­trykk av at de al­ler fles­te hin­der­løp blir vel­dig fort full­teg­net. I og med at alle skal gjen­nom kre­ven­de hind­re, be­gren­ser del­ta­kel­sen seg litt selv. Men vi ser at når det set­tes tak, blir det vel­dig fort full­teg­net, sier Johannessen.

KOK har i de­but­året satt et tak på 750 del­ta­ke­re, og har så langt 178 på­meld­te. Ho­ve Max har 105.

– Jeg er helt sik­ker på at vi al­le­re­de nes­te år vil nå 1500 del­ta­ke­re. Vi ap­pel­le­rer til ut­øve­re fra vel­dig man­ge for­skjel­lig idret­ter, og vi tror også sofa­sli­te­re kan få øyne­ne opp for den mer uhøy­ti­de­li­ge kon­kur­ranse­for­men, sier Bø­en.

Tys­ke­ren In­go Pa­uly re­pre­sen­te­rer Fis­her­man’s Fri­end Strong­man­run, som har lang er­fa­ring med hin­der­løp på kon­ti­nen­tet, blant an­net et i Tysk­land som har hatt inn­til 14.000 del­ta­ke­re. Nå er de sig­nert kon­trakt med KOK i tre år for å hjel­pe ar­ran­ge­men­tet i gang.

– Tren­den vi­ser at folk sy­nes det er for kje­de­lig å løpe ti kilometer på as­falt. De vil ha mer smil un­der­veis i kon­kur­ran­sen, og de fin­ner det at­trak­tivt at ikke ti­den spil­ler noen rol­le. Den­ne idret­ten er på full fram­marsj i hele verden, og på sikt er jeg over­be­vist om den får sta­tus som Ol-gren, sier Pa­uly, som ny­lig var i Kris­tian­sand for å gi tips og råd.

FOTO: FIS­HER­MAN’S FRI­END STRONG­MAN­RUN

Hin­der­løp er vel­dig po­pu­lært i Tysk­land og har på det mes­te sam­let 14.000 del­ta­ke­re i ett og sam­me løp. 16. sep­tem­ber er det klart for Strong­man­run Kris­tian­sand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.