Nabofei­de om et par me­ter gang­vei

Ekte­pa­ret Grov må tråk­ke et par me­ter over ei­en­dom­men til Jan Vin­cents Jo­hann­es­sen og hans to fet­te­re for å kom­me til sjø­en. Det er ro­ten til en pi­kant nabo­kran­gel på Ku­hol­men.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: VEGARD DAMSGAARD vegard.damsgaard@fvn.no

En slik gang­rett til fri­om­rå­det har ikke Jo­hann­es­sen-slek­ta tenkt å inn­vil­ge.

– Hvis hen­del­ses­for­lø­pet had­de vært litt an­ner­le­des, tror jeg sa­ken kun­ne vært løst. Nå er det blitt litt vans­ke­li­ge­re, sier Jan Vin­cents Jo­hann­es­sen til Fædre­lands­ven­nen.

Den kjen­te medi­sin­pro­fes­so­ren og multi­kunst­ne­ren ei­er strand­ei­en­dom­men Brei­vi­ka på Ku­hol­men sam­men med to fet­te­re.

Her har slek­ta hatt base i hund­re år. 76-årin­gen bor selv i et eld­re, lite hus et par hund­re me­ter ba­ken­for.

– KNAPT NEDI BAKKEN

Sel­ska­pet Mgn AS, til­hø­ren­de Ven­ke og Wal­ter Grov, kjøp­te Ku­holm­s­vei­en 127 for fire år si­den.

Si­den har de – etter man­ge run­der med na­bo­ene – fått god­kjent en fa­sjo­na­bel bo­lig i tre eta­sjer. Her flyt­ter de inn i de to øvers­te eta­sje­ne fra 1. au­gust, mens førs­te eta­sje er solgt vi­de­re.

– Det enes­te vi øns­ker, er å gå den ene me­te­ren fra vår ei­en­dom over til fri­om­rå­det. Vi tren­ger knapt være nedi bakken før vi er over på kom­mu­nens grunn, for­tel­ler Wal­ter Grov, kjent ei­en­doms­ut­vik­ler i byen.

Ekte­pa­ret har stått bak re­no­ve­rin­gen av gam­le Od­der­nes råd­hus, der Råd­hus­ca­fe­en – en ny fi­li­al av Damp­ba­ge­ri­et – åp­net i vin­ter.

Å rei­se et ny­bygg i strand­so­nen, i et etab­lert bo­lig­felt med pa­no­rama­ut­sikt over By­fjor­den, går fort på nabo­for­hol­det løs. Det har ekte­pa­ret fått mer­ke.

Ret­ten til å tråk­ke over na­bo­ens ei­en­dom for å kom­me til sjø­en, skal være av eld­re dato.

– I 60 år har ei­er av vår ei­en­dom hatt ferd­sels­rett til fri­om­rå­det, som alle har til­gang til, hev­der Wal­ter Grov.

Tid­li­ge­re hus­ei­er har be­kref­tet at det ek­sis­ter­te en slik munt­lig av­ta­le. Via et hull i hek­ken smatt de over Jo­hann­es­sens ei­en­dom, med de­res vel­sig­nel­se.

«Der­som oven­nevn­te retts­li­ge grunn­lag for at­komst­ret­ten be­stri­des, vars­les det om at ei­er­ne av K127 vil gå vi­de­re med sa­ken for å få do­ku­men­tert det retts­li­ge grunn­la­get for sin at­komst­rett.» skri­ver ad­vo­kat Kim-ro­bert Da­ni­el­sen til Jo­hann­es­sen på veg­ne av ekte­pa­ret.

– DÅRLIG FOLKESKIKK

Skri­vet trig­ger pro­fes­so­ren, som hev­der ad­vo­ka­ten blan­der beg­re- pene.

– Selv etter noen kop­per kaf­fe klar­te jeg ikke å føl­ge lo­gik­ken hans, hum­rer Jan Vin­cents Jo­hann­es­sen, som sva­rer føl­gen­de til ad­vo­ka­ten:

«Jeg er pro­fes­sor i medi­sin, ikke i juss, men det hen­der li­ke­vel at jeg må gjen­opp­fris­ke en del ju­ri­dis­ke kunn­ska­per hos dem med ju­ri­disk ut­dan­nel­se. De har ty­de­lig­vis ikke fått med dem at det går et mar­kant skil­le mel­lom «hevd» og «tålt bruk».»

– Det at min far og beste­far har latt na­bo­er pas­se­re, ut­lø­ser ikke en ret­tig­het som kan ting­ly­ses på en kon­kret ei­en­dom. Tvert imot kan en slik til­la­tel­se når som helst trek­kes til­ba­ke, sier Jo­hann­es­sen til Fædre­lands­ven­nen.

Han me­ner nabo­ek­te­pa­ret mang­ler fin­ger­spiss­fø­lel­se over­for om­gi­vel­se­ne.

Blant an­net ble han tem­me­lig pro­vo­sert da han plut­se­lig fikk se at de uten for­var­sel had­de an­lagt port i glass­gjer­det kloss inn­til ei­en­dom­men de­res.

– Det sy­nes jeg i bes­te fall er å ta kon­klu­sjo­nen på for­skudd, og i alle fall et ut­slag av dårlig folkeskikk.

– Men det er kun snakk om å spa­sere få me­ter over hjør­net av de­res ei­en­dom?

– Det er rik­tig at de har satt por­ten så nær kom­mu­nens fri­om­rå­de at det er kort vei å gå. Men hvis de på død og liv vil kjø­re det­te ju­ri­disk, så spil­ler det in­gen rol­le om det er 2, 10, 15 el­ler 100 me­ter å gå, sva­rer Jo­hann­es­sen.

Til det­te sier Wal­ter Grov at por­ten ble satt der nett­opp for å ta kor­tes­te vei over nabo­ei­en­dom­men.

– DA ER PROBLEMET LØST

Da Ku­holm­s­vei­en 127 skul­le sel­ges, ba for­ri­ge hus­ei­er om å få ting­lyst gang­rett. I 2013 spur­te Grov om det sam­me. Men Jo­hann­es­sen sa blankt nei beg­ge gan­ger.

På ett vil­kår kan de til­la­te gang­rett via ek­te­pa­rets ei­en­dom: Der­som Grov lar all­menn­he­ten få bru­ke de­res pri­va­te be­tong­trapp og port for å kom­me til fri­om­rå­det.

– Da vil­le vi sam­men ha løst problemet med at det i dag ikke er ad­gang til fri­om­rå­det med an­net enn he­li­kop­ter el­ler fra sjø­en, sier Jan Vin­cents Jo­hann­es­sen.

I dag er fri­om­rå­det i prak­sis util­gjen­ge­lig fra land­si­den. Der­for fin­ner han det eks­tra pro­ble­ma­tisk å gi en­kel­te en «eks­klu­siv vei­rett» over sin ei­en­dom.

Grov me­ner det fin­nes bed­re eg­ne­de sti­for­bin­del­ser via nabo­fa­mi­li­ens ei­en­dom.

Park­ve­se­net var på be­fa­ring i Brei­vi­ka i slut­ten av juni, men øns­ker ikke å in­volve­re seg i stri­den.

– Det­te er en dis­ku­sjon mel­lom to par­ter som vi ikke er en del av, og ikke har noe med, sier park­sjef Aase Hørs­dal.

Alt ty­der der­med på at stri­den må fin­ne sin løs­ning i retts­ap­pa­ra­tet.

Ar­kiv­foto: kjar­tan BJELLAND

Jan Vin­cents Jo­hann­es­sen er opp­vokst og bor her på Ku­hol­men. Bil­det er tatt ved en tid­li­ge­re an­led­ning.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.