Lak­sen bi­ter til tross for lite vann

Til tross for lite vann, har lakse­se­son­gen vært used­van­lig god i el­ve­ne på Sør­lan­det.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: ERLEND IVERSEN SKARSHOLT erlend.iversen.skarsholt@fvn.no

Selv om det er lite vann i el­ve­ne på Sør­lan­det har lakse­se­son­gen fått en god start.

– Det har vært en ka­non­st­art, en sjel­den fin åp­ning på lakse­fis­ket her på Sør­lan­det. Alle el­ve­ne har like bra fiske, så det er vir­ke­lig moro, for­tel­ler Stein Grøn­berg. Han dri­ver sports­for­ret­nin­gen Grøn­berg Sport i Kvad­ra­tu­ren.

Fra start­skud­det gikk 1. juni er det iføl­ge tall fra Sca­na­tu­ra halt i land 474 laks, og 27 sjø­ør­ret i Otra.

– Ba­re førs­te da­gen ble det fisket 54 laks. Det er en dob­ling fra i fjor, sier opp­syns­mann i Otra Laxe­fiske­lag, An­ders Ro­nald Back, som kan for­tel­le om re­kord­start.

RUGG På MARK

Vi tok tu­ren langs Otra ons­dag for­mid­dag for å sjek­ke for­hol­de­ne for lakse­fis­ker­ne. Der traff vi Reidar Sand­vik og hans gode ka­me­rat fra Dan­mark, Al­lan Kjær­gaard.

– Har det blitt noe fisk?

– Ja, men ikke på meg. Reidar har fått én, for­tel­ler Kjær­gaard, og pe­ker bort på en laks som lig­ger og glin­ser i gres­set i sone 3A i Otra.

– Du får ikke noe bil­de av meg alt­så, slår Sand­vik kjapt fast når vi ber om å fo­to­gra­fe­re ham med fangs­ten.

– Ta bil­de av dans­ken og fisken, og så får du skri­ve at det var han som fikk den, sier Sand­vik mens han fy­rer opp si­ga­ret­ten og hum­rer.

Sist­nevn­te bor i om­rå­det og har fisket laks i 20 år. I år har det blitt to laks på ham, mens Kjær­gaard fra Ha­der­s­lev ikke har fått noen så langt i elva.

– Jeg har hatt på to som jeg har mis­tet i dag. De var nok ikke så vel­dig sto­re, men rundt to-tre kilo vil jeg tip­pe.

Det er ikke førs­te gang han er på sør­landsk jord for å fiske laks. Han og fa­mi­li­en har vært her fire år på rad, med to tu­rer i året.

– Jeg drar ned til elva mens de so­ver len­ge om mor­ge­nen. Søn­nen min fikk fak­tisk en laks på 3,7 i fjor, mens min re­kord her er på 4,2 kg, kan Kjær­gaard for­tel­le.

LITE VANN

– I ny­ere tid er nok det­te den bes­te star­ten jeg kan hus­ke, sier Reidar Sand­vik.

I år er den størs­te lak­sen som er re­gist­rert i Otra 11,1 kilo. Men selv om fisket har vært bra i star­ten, kun­ne for­hol­de­ne vært mye bed­re, iføl­ge man­nen som er i kon­takt med fiske­re dag­lig, Stein Grøn­berg.

– Det er lite vann i man­ge el­ver. Noen da­ger med or­dent­lig styrt­regn nå, da had­de det blitt vel­dig moro. Små-el­ve­ne er ab­so­lutt av­hen­gig av ned­bør, el­lers blir det vel­dig tørt, og da er det ikke lett å få fisk, sier Grøn­berg.

En som har tatt tu­ren lang­veis­fra er Ul­rich Wes­sels fra den tys­ke byen Rhei­ne. Han er ikke for­nøyd med at det er sky­fritt og sol når han skal ut for å prø­ve å lure lak­sen til å bite.

– Jeg øns­ker regn. Det er vel­dig lav vann­stand i elva nå, og det had­de vært mye bed­re om det had­de kom­met noen sky­er, me­ner han og sku­ler opp mot den knall­blå him­me­len.

Tys­ke­ren er en gjen­gan­ger i Otra for­di han ikke har sli­ke el­ver til­gjen­ge­li­ge i Tysk­land. Men så langt har det kun blitt sjø­ør­ret.

– Ja, det ble en på 80 cm for­ri­ge uke. Jeg hå­per helst på laks, men jeg slip­per de ut igjen, sier Wes­sels.

MYE FISK

Også to av de and­re sto­re el­ve­ne på Sør­lan­det er det me­get godt fiske så langt.

– I Man­dals­elva er det en av de bes­te åp­nin­ge­ne noen­sin­ne uten tvil, me­ner sek­re­tær i Man­dals­elva Elve­ei­gar­lag, Karl Gjermund Dam­li.

Han kan for­tel­le at det er dratt opp hele ti laks over ti kg.

Leder i Ned­re Tov­dal Fiske­lag, Jør­gen Bir­ke­nes, for­tel­ler om godt fiske også i Tov­dals­elva.

– Men vi hå­per på regn nå! Vi har sett at meng­den vann i elva ikke har vært så stor i det sis­te, og da er det vans­ke­li­ge fiske­for­hold. Da da­ler også fangs­ten.

– Hvor­for har fisket vært så bra fram til nå?

– Vans­ke­lig å si, men det ty­der på at det har vært en vel­lyk­ket vand­ring og opp­hold i sjø­en for lak­sen, sier Bir­ke­nes.

ALLE FOTO: ERLEND IVERSEN SKARSHOLT

Tys­ke Ul­rich Wes­sels fra Rhei­ne hå­per for­hol­de­ne i Otra blir bed­re etter hvert. Han hå­per på regn slik at det blir mer vann i elva.

Lakse­fis­ker­ne i el­ve­ne på Sør­lan­det hå­per på noen regn­ful­le døgn slik at vann­stan­den øker i el­ve­ne.

Al­lan Kjær­gaard fisker med mark om mor­ge­nen, sluk og spin­ner på da­gen, og flue på kvel­den.

Her sit­ter dans­ke Al­lan Kjær­gaard med Reidar Sand­vik sin laks. Den ble veid mens Fædre­lands­ven­nen var til ste­de. 5,09 kg og 82 cm lang ble fa­si­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.