Skral har dra­get på de yng­re

Fes­ti­va­len i Grim­stad til­trek­ker seg fle­re unge folk, og fle­re uten­bys fra, enn tid­li­ge­re. Tirs­dag var cir­ka 5000 men­nes­ker på fes­ti­val­om­rå­det.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: JAN FRANTZEN jan.frantzen@fvn.no

Skral-fes­ti­va­len i Grim­stad til­trek­ker seg fle­re unge folk, og fle­re uten­bys fra, enn tid­li­ge­re.

– Vi leg­ger mer­ke til at pub­li­kum er en del yng­re enn i fjor. Det ser vi både på om­rå­det og på bil­lett­sal­get. Og så får vi man­ge fle­re spørs­mål om over­nat­ting enn tid­li­ge­re. Og ho­tell­plas­se­ne blir re­vet vekk, så det er man­ge som rei­ser hit, sier Skral-grün­der Mi­kal Vass­botn.

Tirs­dag var det cir­ka 5000 men­nes­ker på fes­ti­val­om­rå­det i Grim­stad.

– Er det­te en be­visst ut­vik­ling fra de­res side?

– Det er helt klart be­visst, og der må jeg gi ros til Tof­fen, som er helt kom­pro­miss­løs på book­in­gen. Vi har en del ar­tis­ter som er eks­klu­si­ve for oss, som du ikke fin­ner and­re ste­der i Nor­ge. Det­te skal ikke bli en festival i meng­den, vi skal ha et pro­gram som er litt unikt – i til­legg til alle de and­re rare tin­ge­ne vi fin­ner på her.

NOE SPE­SI­ELT

Tof­fen Gun­nuf­sen, som er book­ing­an­svar­lig og dag­lig leder for fes­ti­va­len, har i år hen­tet Sean Paul til­ba­ke til Skral, hvor han også spil­te for ti år si­den. Han er en av de eks­klu­si­ve book­in­ge­ne Vass­botn snak­ker om.

– Er det vans­ke­lig å hen­te ar­tis­ter eks­klu­sivt til Sør­lan­det?

– Jeg har jo gjort det har i man­ge år, men det er vans­ke­li­ge­re nå enn før, for­tel­ler Gun­nuf­sen.

– Ofte vil agen­te­ne pak­ke inn fle­re job­ber i sam­me land, og tje­ne mest mu­lig pen­ger. Men vi ar­ran­ge­rer i midt­uka, og det gjør at det er mu­lig å si ja til oss og så ba­re suse vi­de­re. Det er vik­tig å få det til inn­imel­lom, el­lers en­der man opp med noe alle and­re også har. Vi vil i hvert fall ha noe som er litt spe­si­elt, sier han.

FEST OG MU­SIKK

Gun­nuf­sen sier han øns­ker at al­ders­gjen­nom­snit­tet skal være rundt 25-27, og at ons­da­gens pro­gram tro­lig trek­ker et litt eld­re pub­li­kum. Ten­den­sen er imid­ler­tid at fle­re og fle­re kjø­per to­da­gers­pass, og det er det gjer­ne de litt yng­re som gjør.

Vass­botn for­tel­ler at fes­ti­va­len be­gyn­te å trek­ke fle­re fest­gla­de men­nes­ker da de åp­net sce­ne 3, «Vann­kan­ten», i fjor. Der spil­ler en rek­ke nors­ke og in­ter­na­sjo­na­le Dj-er. Men fes­ti­valg­rün­de­ren øns­ker ikke at Skral først og fremst skal bli en fest. Mu­sik­ken er vik­tig.

– Vi vil at folk skal kom­me for­di det er ko­se­lig her, men vi vil også at de skal kom­me på grunn av pro­gram­met. Det er fifty-fifty, sier han. Og Vass­botn me­ner fes­ti­va­len skal for­bli om­trent på den stør­rel­sen den er på i dag.

– Vi vil ikke i hvert fall ikke over 6500 per dag. Det hand­ler om at det skal være ok å være her. Man kan sit­te i sko­gen, i boble­ba­det, på en fly­ten­de bar el­ler man kan «ban­ge» i pi­ten. Så vi vil ikke prop­pe om­rå­det fullt av folk. Og det­te er jo det fi­nes­te strand­om­rå­det i Grim­stad, og vil gjer­ne at det ser bra ut når vi le­ve­rer det til­ba­ke.

«SEXY LADIES»

Det var god stem­ning len­ge på Skral tirs­dag, men det var da Sean Paul vend­te til­ba­ke til fes­ti­va­len at det vir­ke­lig be­gyn­te å koke. Ti år etter at han gjor­de et sett på Skral det fort­satt snak­kes om.

Paul har vært med på å gjø­re dan­ce­hall-sjan­ge­ren main­stre­am, og har også blan­det inn både pop, dan­ce og hip­hop i sig­na­tu­ren sin. Etter noen stil­le pe­rio­der fikk han et nytt opp­sving i 2016, da han gjor­de vo­kal på Sia­l­åten «Cheap Thrills».

Ja­mai­ka­ne­ren var et sik­kert kort på Strand­sce­nen i Grim­stad, med mye ener­gi og et stort re­per­toar av dans­bar mu­sikk. Et og an­net «sexy ladies» og «Nor­way has the most beaut­i­ful wo­men in the world» kan ald­ri ska­de, og han be­nyt­tet seg av pub­li­kums­frie­ri­ene fle­re gan­ger.

PIANOPOP

Etter at Sean Paul av­slut­tet sitt sett på stran­da, kom den bri­tis­ke pop-prin­sen Tom Odell ut på Hoved­ce­nen. Odell har blitt både slak­tet og skam­rost for sin Cold­play-ak­ti­ge pianopop. Uan­sett kan in­gen si at han ikke fen­get pub­li­kum i Grim­stad – med både bal­la­der og up­tem­po-lå­ter. Og han fikk de unge da­me­ne til å hyle len­ge før han kom ut på sce­nen.

Tid­li­ge­re på da­gen had­de blant an­net Sigrid, Jan­ove og Rae Srem­murd un­der­holdt sør­lands­pub­li­kum­met. I en ti­mes tid rundt klok­ken 18 høl­jet reg­net ned over fes­ti­val­om­rå­det, men det ble opp­holds­vær res­ten av kvel­den.

Ons­dag spil­te ar­tis­ter som Kar­pe Diem og John Olav Nil­sen på Skral, etter at Fædre­lands­ven­nen gikk i tryk­ken.

Hoved­sce­nen un­der tirs­da­gens sis­te kon­sert, med bri­tis­ke Tom Odell.

Dag­lig leder og book­ing­an­svar­lig Tof­fen Gun­nuf­sen (t.v.) og fes­ti­valg­rün­der Mi­kal Vass­botn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.