Mil­jø i og uten­for sen­trum

Det er in­gen gode grun­ner til at kjøpe­sent­re uten­for nors­ke byer og tett­ste­der skal slip­pe unna par­ke­rings­av­gift.

Faedrelandsvennen - - TORSDAG 13. JULI -

Nå vil nors­ke stor­byer at pri­va­te må kun­ne på­leg­ges par­ke­rings­av­gift. For mens kom­mu­ne­ne har inn­ført be­ta­ling på sine par­ke­rings­plas­ser, fort­set­ter kjøpe­sent­re­ne med gra­tis par­ke­ring. Og ut­kon­kur­re­rer der­med gam­le by­sen­tra og tett­ste­der over det gans­ke land - og hand­len­de bru­ker bil i ste­det for bena sine, syk­kel el­ler kol­lek­tiv­tra­fikk.

Vi kan vans­ke­lig se hvor­for Sør­lands­sen­te­ret skul­le være for­skå­net fra det fel­les løf­tet som for­plik­ter oss alle til å bed­re mil­jø og kli­ma.

Kom­mu­nal- og mo­der­ni­se­rings­mi­nis­ter Jan To­re San­ner har mot­tatt et brev fra syv nors­ke ord­fø­re­re hvor de blant an­net ar­gu­men­te­rer: – Bi­ler som be­nyt­ter pri­va­te par­ke­rings­plas­ser be­las­ter veg­net­tet og in­fra­struk­tur like mye som bi­ler som står på av­gifts­be­lag­te of­fent­li­ge plas­ser. Bre­vet er sig­nert av ord­fø­rer­ne i Trond­heim, Bærum, Tromsø og Stav­an­ger og Kris­tian­sand samt by­råds­le­der­ne i Oslo og Ber­gen. Dis­se ord­fø­rer­ne re­pre­sen­te­rer stor­by­nett­ver­ket i Kom­mu­ne­nes Sen­tral­for­bund (KS). Og nå vil de alt­så ha en opp­kla­ring i hvor­vidt kom­mu­nen kan inn­føre par­ke­rings­av­gift på pri­va­te par­ke­rings­plas­ser el­ler and­re til­tak med sam­me ef­fekt.

Kris­tian­sands­ord­fø­rer Ha­rald Fur­re un­der­stre­ker imid­ler­tid at han ikke an­ser det for en ak­tu­ell pro­blem­stil­ling over­for Sør­lands­sen­te- ret. Han me­ner at inn­gri­pen i den pri­va­te ei­en­doms­ret­ten blir for stor, men vil li­ke­vel ha en av­kla­ring.

Kris­tian­sand er sam­men med and­re stor­byer på­lagt å stan­se veks­ten i bil­tra­fik­ken, for få stor­by­mid­ler. Da me­ner kom­mu­ne­ne at sta­ten må leg­ge til ret­te for det­te, og par­ke­rings­av­gif­ten an­ses for et vik­tig virke­mid­del. Blir par­ke­rings­vil­kå­re­ne ved kjøpe­sent­re like som i by­sen­trum, er hå­pet at man­ge vil vel­ge an­nen trans­port, el­ler leg­ge mer han­del til by­ene.

Vi kan vans­ke­lig se hvor­for Sør­lands­sen­te­ret skul­le være for­skå­net fra det fel­les løf­tet som for­plik­ter oss alle til å bed­re mil­jø og kli­ma. Også det som lig­ger i for­plik­tel­sen Kris­tian­sand har i for­bin­del­se med stor­by­mid­le­ne. Veks­ten i bil­tra­fik­ken må stan­ses og der har også kjøpe­sent­re et sam­funns­an­svar og kan ikke len­ger være fri­stilt. Ar­gu­men­ter som hand­ler om at om­rå­de­ne er solgt som bil­ba­ser­te, de blir rett og slett for små. Miljø­sa­ken er stør­re.

FOTO: KJAR­TAN BJELLAND

Ha­rald Fur­re vil ha av­kla­ring fra sta­ten om man kan inn­føre par­ke­rings­av­gift ved kjøpe­sent­re uten­for by­ene, men me­ner det er en for stor inn­gri­pen i ei­en­doms­ret­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.