Stein­ras i Kvinesdal

Faedrelandsvennen - - NYHETER - MARGRETHE SAGA

Et stein­ras sper­ret et kjøre­felt på Fyl­kes­vei 804 ons­dag mor­gen.

Et stein­ras på Fyl­kes­vei 804 ved Fe­da bro sper­ret de­ler av kjøre­fel­tet ons­dag mor­gen. Veg­tra­fikk­sen­tra­len ble vars­let om hen­del­sen. Ra­set skal ikke ha vært stort.

– Våre folk er på vei til ste­det. Fore­lø­pig vet vi ikke hvor­dan det er i om­rå­det, sa Leif Chris­ten­sen, tra­fikk­ope­ra­tør i Statens veg­ve­sen, til Fædre­lands­ven­nen rundt klok­ka 07.50.

Fædre­lands­ven­nens foto- graf opp­ly­ser at stein­ra­set har skjedd mel­lom Kvi­na verft og båt­hav­na på Fe­da. Da han an­kom ste­det var vei­ba­nen ryd­det, slik at tra­fik­ken kun­ne gå om­trent uhind­ret for­bi ras­ste­det.

Det har tid­li­ge­re gått fle­re stein­ras i sam­me om­rå­de, men da ved Spei­len, som lig­ger et styk­ke len­ger øst langs den sam­me vei­en som går un­der Fe­dabroa.

Po­li­ti­et opp­lys­te at de ikke had­de pa­trul­je på ste­det, og at de ikke had­de fått mel­din­ger om tra­fi­ka­le pro­ble­mer.

Po­li­ti­et fikk mel­ding om ra­set klok­ka 07.20.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.