Kjøtt­meis

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

● Kjøtt­meis, Pa­rus ma­jor, den størs­te ar­ten i meise­fa­mi­li­en og den med størst ut­bre­del­se. Kjøtt­mei­sa er lett gjen­kjen­ne­lig med sitt gule bryst og svar­te midt­stri­pe. Svart hode med hvi­te kinn.

● Hek­ker gjer­ne i fugle­kas­ser og leg­ger 6-13 hvi­te egg med røde prik­ker, ofte to kull. Hun­nen ru­ger ale­ne, men un­ge­ne ma­tes av beg­ge for­eld­re­ne til de for­la­ter rei­ret i full­vok­s­en stør­rel­se etter 16-21 døgn.

● Kjøtt­mei­sa er lite sky over­for men­nes­ker og er en van­lig gjest på fugle­brett i hele Nor­ge. De er in­tel­li­gen­te og so­sia­le fug­ler som le­ver i meise­flok­ker og læ­rer av hver­and­re.

● Reg­nes som en stand­fugl, som har til­hold i til­nær­met sam­me om­rå­de året rundt. Men av og til trek­ker de i sep­tem­ber/ok­to­ber til kon­ti­nen­tet el­ler De bri­tis­ke øyer, om til­gan­gen på næ­ring er dårlig. KILDE: STO­RE NORS­KE LEKSIKON

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.