– Snart ule­ve­lig på Gazast

For­hol­de­ne for pa­le­sti­ner­ne på Gaza­stri­pen er i ferd med å bli ule­ve­li­ge som føl­ge av den is­ra­els­ke blo­ka­den, slår FN fast.

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

For­hol­de­ne for de to mil­lio­ner pa­le­sti­ner­ne på Gaza­stri­pen blir sta­dig verre, og ut­vik­lin­gen går ras­ke­re enn tid­li­ge­re fryk­tet, kon­sta­te­rer FNS nød­hjelps­ko­or­di­na­tor i de pa­le­stins­ke om­rå­de­ne, Ro­bert Pi­per.

I 2012 ad­var­te FN om at Gaza­stri­pen kun­ne bli «ule­ve­lig» in­nen 2020, der­som den is­ra­els­ke blo­ka­den ikke ble opp­he­vet.

– Det går fak­tisk ras­ke­re enn vi spåd­de, slår Pi­per fast i en ny rap­port.

I GAL RET­NING

95 pro­sent av fersk­van­net på Gaza­stri­pen er nå udrik­ke­lig, en­kla­ven har kun elek­tri­si­tet et par ti­mer i døg­net, tonne­vis med uren­set kloakk pum­pes dag­lig ut i Mid­del­ha­vet, helse­til­bu­det blir sta­dig dår­li­ge­re og ar­beids­le­dig­he­ten blant ung­dom­mer er oppe på 60 pro­sent, går det fram av FN­rap­por­ten.

– Alle in­di­ka­to­rer går i gal ret­ning, kon­sta­te­rer Pi­per.

– For de fles­te av oss vil­le gren­sen for ule­ve­lig alt være pas­sert, men på en el­ler an­nen måte hol­der gaza­bo­er­ne ut, sier han.

FRATATT MAKTEN

Ha­mas vant val­get i de pa­le­stins­ke om­rå­de­ne i 2006, men ble året etter fratatt re­gje­rings­mak­ten av pa­le­sti­ner­nes pre­si­dent Mah­moud Ab­bas og har si­den måt­tet nøye seg med å sty­re på Gaza­stri­pen.

For­søk på for­soning mel- lom Ab­bas og hans Fata­h­par­ti, som sty­rer på Vest­bred­den, og Ha­mas på Gaza­stri­pen, har ikke lyk­tes.

Is­rael inn­før­te sin stren­ge blokade av Gaza­stri­pen i 2007 og har gjen­nom­ført tre sto­re mi­li­tær­of­fen­si­ver mot en­kla­ven si­den. Is­ra­els­ke myn­dig­he­ter av­gjør hvem og hvil­ke va­rer som slip­per inn og ut og kon­trol­le­rer også far­van­net uten­for og luft­rom­met over en­kla­ven.

Den Ab­bas-le­de­de selv­styre­myn­dig­he­ten på Vest­bred­den har de sis­te må­ne­de­ne økt pres­set på Ha­mas, blant an­net ved å nek­te å be­ta­le for elek­tri­si­tet som tid­li­ge­re har kom­met fra Is­rael.

SIVILBEFOLKNINGEN

Ab­bas har også kut­tet ut­be­ta­lin­ge­ne til 40.000 of­fent­lig an­sat­te på Gaza­stri­pen, som det sis­te ti­året har fått lønn mot at de ikke gikk på jobb og bi­sto Ha­mas med å sty­re om­rå­det.

Pi­per me­ner Ab­bas er i sin ful­le rett til å leg­ge press på Ha­mas, men kri­ti­se­rer i rap­por­ten «Gaza – Ten Years La­ter» noen av til­ta­ke­ne.

Kut­tet i strøm­le­ve­ran­sen og an­tal­let til­la­tel­ser for syke til å for­la­te en­kla­ven for å få be­hand­ling and­re ste­der er blant til­ta­ke­ne som gren­ser til kol­lek­tiv av­straf­fel­se, me­ner han.

– Sli­ke til­tak er uak­sep­tab­le, slår Pi­per fast.

NTB

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.