FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Gaza­stri­pen

● Gaza­stri­pen er litt mind­re enn Lyng­dal kom­mu­ne og hjem for om lag to mil­lio­ner pa­le­sti­ne­re.

● Om­rå­det ble ok­ku­pert av Is­rael un­der seks­da­gers­kri­gen i 1967, men gitt til­ba­ke til pa­le­sti­ner­ne i 2005. Is­rael kon­trol­le­rer fort­satt gren­se­ne, luft­rom­met og kys­ten uten­for.

● I 2006 vant Ha­mas val­get i de pa­le­stins­ke om­rå­de­ne, men fikk ikke kon­troll over de Fata­hkon­trol­ler­te sik­ker­hets­styr­ke­ne på Gaza­stri­pen.

● I 2007 kom det til væp­net strid som end­te med at Ha­mas ja­get de pa­le­stins­ke sik­ker­hets­styr­ke­ne ut av en­kla­ven.

● Pa­le­sti­ner­nes pre­si­dent, Fatah­le­der Mah­moud Ab­bas, opp­løs­te den Ha­mas-do­mi­ner­te re­gje­rin­gen, men Ha­mas fort­set­ter å sty­re på Gaza­stri­pen.

● Is­rael har inn­ført en streng blokade av om­rå­det, og mi­li­tan­te pa­le­stins­ke grup­per har svart med å sky­te tu­sen­vis av hjemme­lag­de ra­ket­ter mot det sør­li­ge Is­rael.

● Is­rael har det sis­te ti­året gjen­nom­ført tre sto­re mi­li­tær­of­fen­si­ver mot en­kla­ven, som har kos­tet tu­sen­vis av pa­le­sti­ne­re li­vet og for­år­sa­ket sto­re ma­te­ri­el­le øde­leg­gel­ser.

● En­kla­ven er nå uten elek­tri­si­tet opp mot 22 ti­mer i døg­net, 95 pro­sent av van­net er udrik­ke­lig og of­fent­li­ge tje­nes­ter blir sta­dig dår­li­ge­re.

● Ar­beids­le­dig­he­ten er på rundt 50 pro­sent, og 80 pro­sent av inn­byg­ger­ne er av­hen­gi­ge av mat­vare­hjelp uten­fra.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.