Hav­ho­tel­let vokser ras­kest

Ros­fjord Strand­ho­tell har størst om­set­ning av Ubostad-hotellene, men Lindesnes Hav­ho­tell vokser ras­kest.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RICHARD NODELAND richard.nodeland@fvn.no

– I for­hold til det ut­gangs­punk­tet da vi kom her er vi for­nøy­de. Det er et ho­tell med po­ten­si­al, og vi har am­bi­sjo­ner om å øke både om­set­ning og re­sul­tat, for­tel­ler Gau­te Ubostad.

Ut­gangs­punk­tet da Gau­te og bro­ren Stig Ubostad tok over Lindesnes Hav­ho­tell for gans­ke nøy­ak­tig fire år si­den var to kon­kur­ser på tre år.

I 2016 kun­ne brød­re­ne se til­ba­ke på et re­sul­tat på 1,2 mil­lio­ner kro­ner av en om­set­ning på 21,8 mil­lio­ner. En for­bed­ring på tre mil­lio­ner på inn­tekts­si­den og en drøy mil­lion på re­sul­tat­si­den fra året før.

DISPONERER 100 ENHETER

– Vi har hatt størst øk­ning på fe­rie­rei­sen­de, som er bra når kur­sog kon­fe­ranse­mar­ke­det er noe la­bert, for­tel­ler Gau­te vi­de­re.

For tross 14 gra­der og over­sky­et den­ne juli­da­gen på Bå­ly, er alle rom og lei­lig­he­ter opp­tatt på ho­tel­let som lig­ger like ved ut­lø­pet av Span­ger­eid­ka­na­len.

De 154 en­he­te­ne ho­tel­let be­står av, for­delt på 77 lei­lig­he­ter med til­sva­ren­de man­ge at­skil­te ho­tell­rom, ei­es av pri­vat­per­soner el­ler be­drif­ter. Ho­tel­let disponerer cir­ka 100 enheter som er til­gjen­ge­lig for kon­ti­nu­er­lig leie gjen­nom året. Med alle sen­ger i bruk rom­mer byg­nin­ge­ne 450 per­soner.

– Hoved­omset­nin­gen kom­mer fort­satt fra kurs og kon­fe­ran­se res­ten av året, men vi tren­ger fe­rie­mar­ke­det for å kom­me ut i pluss, kom­men­te­rer Stig.

ROS­FJORD STØRST

De to brød­re­ne er fjerde­ge­ne­ra­sjons ho­tell­dri­ve­re, med både barn og ek­te­fel­ler i ar­beid på hotellene i Span­ger­eid og Lyng­dal. For det var i Lyng­dal det hele star­tet, og det er også her største­par­ten av om­set­nin­gen kom­mer fra.

Nær­me­re be­stemt 48 mil­lio­ner kro­ner.

– Det stem­mer at vi har størst om­set­ning fra Ros­fjord Strand­ho­tell, men det er Lindesnes Hav­ho­tell som vokser ras­kest, for­tel­ler Stig.

At re­sul­ta­tet fra Ros­fjord stop­pet på 2,3 mil­lio­ner har å gjø­re med stør­re in­ves­te­rin­ger i byg­nings­mas­sen som er fra 1988.

DIFFERENSIERER

Brød­re­ne har prøvd å dif­fe­ren­siere de to hotellene med et mer små­barns­venn­lig kon­sept i Lyng­dal, mens ho­tel­let på Bå­ly har en mer vok­sen pro­fil.

– En an­nen for­skjell er at vi på Bå­ly har gjes­ter fra et stør­re geo­gra­fisk om­rå­de, mens det er en over­vekt av ro­ga­len­din­ger i Lyng­dal, for­tel­ler Gau­te.

To­talt job­ber 52 års­verk ved de to hotellene, de al­ler fles­te året rundt.

– Skal vi lyk­kes må vi sat­se på kom­pe­ten­te folk året gjen­nom. Vi har nes­ten like man­ge på jobb om vin­te­ren som på som­mer­en, og per­mit­te­rer in­gen. Så får det hel­ler være at vi ta­per pen­ger i de ro­ligs­te må­ne­de­ne, fort­set­ter Gau­te.

MIND­RE PRISPRESS

Olje­kri­sen, som sær­lig har truf­fet ho­tell­mar­ke­det i Kris­tian­sand, har ikke vært fullt så tøff i dis­trik­te­ne.

– Vi mer­ker også at be­drifts­kun­de­ne har blitt vans­ke­li­ge­re å få tak i enn før, men vi opp­le­ver nok ikke det sam­me pris­pres­set som de gjør i byen. Der blir det nem­lig fort en kon­kur­ran­se på pris når be­leggs­pro­sen­ten fal­ler, sier Gau­te.

– Om­set­nin­gen blir høy­ere i år enn i fjor, så vil ti­den vise om vi også kla­rer å slå re­sul­ta­tet, sva­rer Ubostad-brød­re­ne.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Gau­te (t.v.) og Stig Ubostad er godt for­nøy­de med ho­tell­drif­ten både på Bå­ly i Lindesnes og ved Ros­fjor­den i Lyng­dal. Her foran Lindesnes Hav­ho­tell på Span­ger­eid i Lindesnes.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.