Un­der­sjø­isk res­tau­rant nær rea­li­se­ring

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

●● – Vi er 90 pro­sent sik­re på at res­tau­ran­ten kom­mer, sier Gau­te Ubostad og sku­ler bort på bro­ren Stig.

Det var i no­vem­ber i fjor de gi­gan­tis­ke pla­ne­ne om ver­dens størs­te og bes­te un­der­sjø­is­ke res­tau­rant, et fiske­stang­kast unna hav­ho­tel­let, ble pre­sen­tert.

Si­den den gang har brød­re­ne job­bet med en rek­ke uli­ke fag­mil­jø­er for å fer­dig­stil­le pla­ne­ne. Deri­blant ar­ki­tekt­huset Snø­het­ta.

– Vi job­ber nå med de­tal­jer i de en­de­li­ge skis­se­ne på et bygg som blir unikt i ver­dens­sam­men­heng, for­tel­ler Gau­te.

– Og fi­nan­sie­rin­gen?

– De pri­va­te in­ves­to­re­ne er på plass. Nå mang­ler vi ba­re den sis­te bi­ten fra In­no­va­sjon Nor­ge, sva­rer ho­tell­ei­e­ren.

– Når set­tes spa­den i sjø­en? – Hvis alt klaf­fer, al­le­re­de i ok­to­ber. Men mest sann­syn­lig til mars nes­te år.

Kjøk­ken­sje­fen er al­le­re­de på plass. Den blir den dans­ke kok­ken Ni­co­lai El­lits­gaard, som i fle­re år var kjøk­ken­sjef på Mål­tid i Kris­tian­sand, og tid­li­ge­re har job­bet på fle­re pre­sti­sje­fyl­te kjøk­ken i Dan­mark.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.