Gode tall for DNB

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

DNB had­de et re­sul­tat etter skatt i and­re kvar­tal på drøyt 5,2 mil­li­ar­der kro­ner, en øk­ning på 669 mil­lio­ner kro­ner fra sam­me kvar­tal året før.

Før skatt (Ebit) var re­sul­ta­tet på 6,8 mil­li­ar­der kro­ner, mot 5,7 mil­li­ar­der i sam­me pe­rio­de i fjor. Iføl­ge ban­ken skyl­des øk­nin­gen en kom­bi­na­sjon av høy­ere inn­tek­ter og la­ve­re ned­skriv­nin­ger på ut­lån. Ned­skriv­nin­ger på ut­lån og ga­ran­ti­er end­te på 597 mil­lio­ner kro­ner i and­re kvar­tal, mar­kant ned fra 2321 mil­lio­ner i til­sva­ren­de kvar­tal i 2016. Iføl­ge ban­ken skyl­des bed­rin­gen vel­lyk­ke­de re­struk­tu­re­rin­ger in­nen olje, off­shore og ship­ping. De fles­te mis­lig­hold­te lå­ne­ne lig­ger in­nen­for de sam­me sek­to­re­ne. Så langt ser ban­ken in­gen smitte­ef­fekt til and­re næ­rin­ger. Bo­lig­lån og and­re per­son­kun­de­lån har vokst med 5,5 pro­sent det sis­te året, mens ut­lån til små og mel­lom­sto­re be­drif­ter økte med 7 pro­sent. Regnskapet vi­ser også en øk­ning i net­to rente­inn­tek­ter på 487 mil­lio­ner kro­ner sam­men­lig­net med sam­me kvar­tal i fjor.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.