Bus­ser og klo­ke ho­der

Faedrelandsvennen - - MENING - FRANK VAN DER KLEI

Hal­lo der? Måt­te det vir­ke­lig en un­der­sø­kel­se til for å fin­ne ut at folk vil fore­trek­ke buss når de øker til­bu­det og sen­ker taks­ten?

●● Det er helt ufat­te­lig hvor klokt noen kan være .....! Hvor len­ge har vi nå kla­get på elen­di­ge buss­ru-

ter og man­gel på så­dan­ne? Hvor man­ge gan­ger har vi ikke gnålt om at bil­lett­pri­sen må ned? Det er sta­dig noen som ikke vet at krut­tet er opp­fun­net for len­ge si­den. Og hvem er så glup og kan stop­pe bil­bru­ken og der­med sal­get, når salg av el-bi­ler går luks til him­me­len? Se på im­port­la­ge­ret i Dram­men, den er enorm. La­ge­ret av Te­s­la­er som for ek­sem­pel i Sør­lands­par­ken, det er di­gert. Og alt det­te skal sel­ges til frem­ti­di­ge kjø­pe­re, som kan­skje fore­trek­ker bil frem­for «of­fent­lig trans­port». Du kan ikke dem­me opp en foss med ba­re en plan­ke ..... Det er ak­ku­rat som i Kris­tian­sand, de vil ikke ha fle­re bi­ler i byen, men byg­ger en di­ger par­ke­ring­skjel­ler midt i den. Den gang da den «gam­le» Varodd­brua ble bygd, var det snakk om en ring­vei. Men der skul­le «han­dels­stan­den» ikke ha noe av, en kun­ne jo mis­te man­ge kun­der! Da for­sla­get kom om å kut­te par­ke­rin­gen i byen kom sam­me «stan­den» med for­sla­get til p-kjel­le­ren. Men å etab­le­re et skik­ke­lig buss­til­bud, som ek­sem­pel Ber­gen har, det er ikke mu­lig her. Bygg sto­re par­ke­rings­mu­lig­he­ter i ut­kant­en av byen med re­gel­mes­sig av­gan­ger (ikke en gang i time!) for en ri­me­lig pris. Kan­skje en kun­ne bru­ke p-bil­lett også til bus­sen? Dis­se bus­se­ne (også fra by­de­le­ne) bur­de ha av­gan­ger kon­ti­nu­er­lig og jevnt. De må ikke stå len­ge på ter­mi­na­ler og rute­bil­sta­sjo­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.