Kom­mune­re­for­men

Faedrelandsvennen - - MENING - HELGE ANDERSEN

Fædre­lands­ven­nen 26. juni 2017: Ikke fler­tall mot sam­men­slå­ing av Søgne – her er mye vrenge­bil­le­de ført i penn av Ar­vid Dan Kva­nes.

●● 10 kom­mu­ner ble slått sam­men med tvang – for­di de vil­le ska­pe pro­ble­mer for and­re som øns­ka å slå seg sam­men. Alt­så – Søgne som pro­blem­ska­per for Kris­tian­sand. For­stå det den som kan. Kris­tian­sand frem­stil­ler seg sta­dig som den su­ve­re­ne med gode til­bud av alle slag til sine inn­byg­ge­re.

Kva­nes hev­der at fler­tal­let i Søgne kom­mune­sty­re har stemt for fort­satt egen kom­mu­ne, selv om de tid­li­ge­re har vært eni­ge om sam­men­slå­ing. Det kan så være det – for noen – men for­nuf­ten had­de nok sei­ra. Det er ikke for­budt å snu. I det­te til­fel­le sær­lig ut­fra det for­hold at fler­tal­let av inn­byg­ger­ne som stem­te ved folke­av­stem­min­gen ikke vil­le noen sam­men­slå­ing, og da sær­lig med Kris­tian­sand. Å lyt­te til lo­kal­de­mo­kra­ti­et var ikke dumt.

Hvor­dan for­stå Kva­nes, når han skri­ver at kun 1/3-del av de som stem­te ved folke­av­stem­min­gen stem­te for å opp­rett­hol­de kom­mu­nen. Fak­tum var/er at av de som stem­te (51,5%) så var 71,35% imot sam­men­slå­ing. Kva­nes ma­ni­pu­le­rer med tall. Å ta til inn­tekt for sam­men­slå­ing, de som lot være å stem­me er til de gra­der feil. Å bru­ke tall – til og med feil tall – fra Søgne er en frekk­het. Og så er det å min­ne om at i Kris­tian­sand har det ikke vært av­holdt folke­av­stem­ming.

Kva­nes er i lik­het med kom­mu­nal­mi­nis­ter T. San­ner, ord­fø­rer H. Fur­re, ord­fø­rer A. Hil­de, fle­re gruppe­le­de­re i uli­ke par­ti og «frem­syn­te» - frem­syn­te til å se 50 år frem i ti­den. Og her frem­stil­les Kris­tian­sand som spe­si­elt im­po­ne­ren­de, på tross av et lavt inn­tekts­nivå for byen. Re­sul­ta­tet skal ty­de­lig­vis bli enda bed­re med noen gul­røt­ter – stor­by­til­skudd fra sta­ten. Tror noen at noe sær­lig av det­te vil drop­pe på Søgne?

Så var det det med inn­fly­tel­se på ut­vik­ling av kom­mu­nen (det me­nes vel en stor­kom­mu­ne). Hva kan en ten­ke seg av re­pre­sen­ta­sjon i et by­sty­re på rundt 70. For Søg­nes del i bes­te fall 5-6 re­pre­sen­tan­ter. Kjøtt­vek­ta vil være fra nå­væ­ren­de Kris­tian­sand.

Så Kva­nes’ opp­ram­sing av gode til­bud i Kris­tian­sand (kul­tur, idrett, kom­mu­ni­ka­sjon, kvad­ra­tu­ren m.m.) som ut­gifts­mes­sig ikke be­las­ter and­re kom­mu­ner. Mye av det opp­ram­se­de er det ikke ale­ne Kris­tian­sand som bæ­rer øko­no­mis­ke ut­gif­ter for. Det gjel­der etab­le­ring og drift. Ek­sem­pel­vis Kil­den og uli­ke mu­se­um. Fyl­kes­kom­mu­nen og Sta­ten er sto­re bi­drags­yte­re. Hva idrett an­går så der det mye bra i Kris­tian­sand, men noen gan­ger har det gått i dass med gitt støt­te til sto­re pre­sti­sje­fyl­te ka­pi­tal­kre­ven­de an­legg.

Det vik­tigs­te for en sam­men­slå­ing me­ner Kva­nes er ar­beids­plas­ser – 40% av Søg­nes to­ta­le ar­beids­stokk ar­bei­der i Kris­tian­sand. Hvor­for sier ikke Kva­nes noe om hvor man­ge fra Kris­tian­sand som ar­bei­der i Søgne? Og så er det ikke slik at Kris­tian­sand som by el­ler by­ens næ­rings­liv for øv­rig er år­sak til alle ar­beids­plas­ser i Kris­tian­sand. Det er meg for­talt at mel­lom 7500 – 8000 er an­satt/løn­net av en­ten sta­ten el­ler fyl­kes­kom­mu­nen - så som syke­hus, po­li­ti, los­ve­sen, retts­ve­sen, tele­ve­se­ner m.m.

Til sist – lukk opp øyne­ne og se hvem fir­ma, og hvor de hø­rer hjem­me, som har sto­re ut­byg­gings­opp­drag for og i Kris­tian­sand.

Al­ler sist til alle på det­te tids­punkt til­hen­ge­re av stor­kom­mu­ne: En eld­re er­fa­ren Søgne­mann sa en gang, da man­ge inn­byg­ge­re øns­ka seg all­ver­dens: «Ønsk i den ene hånd, drit i den and­re, for så og se hvor du har fått mest!»

Det­te til etter­tan­ke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.