Sør­lands­kuns­ten frem mot tu­sen­års­skif­tet

Faedrelandsvennen - - KULTUR - FRIDA FORSGREN

Sør­lan­dets Kunst­mu­se­um gjør et til­bake­blikk på lands­de­lens nære his­to­rie i Kunst på Ag­der 19752000. Den ny­åp­ne­de de­len av Byen og lands­de­len fo­ku­se­rer på vår nære sam­tid der po­li­tisk kunst, fro­dig mo­nu­men­tal­ma­le­ri og nye tek­nik­ker står i fo­kus.

Om 1970-tal­let har Jan Erik Vold sagt at «…det var Viet­nam-kri­gen som ris­tet oss våk­ne», og den­ne rys­ten­de opp­våk­nin­gen er ty­de­lig også hos sør­lands­ma­ler­ne. Rom 11 vi­ser kunst fra 1970-tal­let, ti­året da nors­ke kunst­ne­re or­ga­ni­ser­te seg og for al­vor ble opp­tatt av so­sia­le og po­li­tis­ke spørs­mål.

Hele sa­len for­me­lig vi­bre­rer av spen­ning og uro. Jeg har stor sans for hvor­dan an­sik­te­ne i de uli­ke ver­ke­ne for­mid­ler den­ne uro­en. Ho­det til mo­dell­byg­ge­ren i Le­onard Rickhards Trett mo­dell­fly­byg­ger II (198485) har falt av med en gro­tesk gri­ma­se, det bal­sa­mer­te an­sik­tet i Kjell Nu­pens ma­le­ri Stil­le be­trakt­ning (1976) stik­ker ut av ma­le­ri­et og stir­rer ned på oss som et fare­tru­en­de var­sel, og An­ne Be­rit Ned­lands Por­trett (1980) lar oss se rett inn i hjer­nen på tan­ke­ne til kvin­nen som fryk­ter atom­trus­se­len.

Blin­de­de øyne, an­sikt som ven­der seg bort, og klov­nen er and­re fi­gu­rer som ma­ner frem uro i den­ne vel­kom­po­ner­te sam­lin­gen av norsk ny­eks­pre­sjo­nis­me.

TIL­BA­KE TIL MA­LE­RI­ET

Fra ny-eks­pre­sjo­nis­men og uro­en be­ve­ger vi oss inn i sal 10 der ma­le­ri­et står i fo­kus, et mer saf­tig og mo­nu­men­talt ma­le­ri der farge­klang og ryt­me av­lø­ser det po­li­tis­ke bud­ska­pet.

Ma­le­ri­et var i ti­den sym­bo­li­sert med sto­re ut­stil­lin­ger som bri­tis­ke A New Spi­rit in Pain­ting og tys­ke Zeit­geist. Lo­kalt er In­ger Salta­ag, Kjell Nu­pen og Tom Lids ar­bei­der gode ek- semp­ler på ma­ler­nes til­bake­ven­ding til olje­ma­le­ri­et.

Sær­lig In­ger Salta­ags ma­le­ri San­ger til et ur­land­skap (1999) er san­se­lig og fro­dig, og med inn­slag av gull som glim­rer vi­ser det kraf­ten som kan lig­ge i et godt non-fi­gu­ra­tivt ma­le­ri.

Og Al­fred Vaags­volds eks­pres­si­ve Or­ki­de (1979) ut­tryk­ker be­ve­gel­se poe­tisk og or­ga­nisk, på en måte som spren­ger gren­ser for hvor­dan et styk­ke tre kan for­mes.

NYE MATERIALER

Det sis­te rom­met er viet til sør­lands­kunst­ner­nes ut­forsk­ning av nye tek­nik­ker og spei­ler 90-tal­lets eks­pe­ri­men­te­rings­vil­je også in­ter­na­sjo­nalt. Sol­frid Olet­te Mor­ten­sens kull­teg­ning Re­dun­dans (2000) og Ka­ri Sti­an­sens bly­ant­teg­ning Gran

(1998) er ek­semp­ler på nær­les­ning av na­tu­ren. De går beg­ge helt ned på na­tu­rens mikro­plan.

En lig­nen­de nær­het fin­ner vi i Ma­ri­an­ne Lunds Ame­ri­kans­ke re­li­kvi­er nr 4B/de­troit

(1995) der pa­pir­stei­ne­ne i es­ke­ne sine min­ner om skjø­re, pus­ten­de lun­ger. Lik­nen­de nær­le­sing ser vi i Jo­han Ot­to Weis­sers grøn­ne ma­le­ri De Fac­to, som frem­står alt an­net enn ens­far­get når pen­sel­strøk, over­fla­te og ma­ler­pig­ment stu­de­res.

Spe­si­elt sterk frem­står Kjell Mar­don Gun­vald­sens Bei­rut,

der det kvad­ra­tis­ke lappe­tep­pet fun­ge­rer som en vi­su­ell para­fra­se mel­lom en krigs­her­jet by og vår hjem­li­ge tryg­ge­re kvad­ra­tur.

Ut­stil­lin­gen som hel­het ty­de­lig­gjør hvor nært den lo­ka­le kunst­sce­nen spei­ler sin na­sjo­na­le, og in­ter­na­sjo­na­le, sam­tid. Men det kan­skje vik­tigs­te den­ne ut­stil­lin­gen gjør, er å syn­lig­gjø­re et stort an­tall kvin­ne­li­ge sør­lands­kunst­ne­re.

Mu­se­et tar her et svært vik­tig skritt i ret­ning av å end­re vår manns­do­mi­ner­te kunst­ka­non. Det­te gjør ut­stil­lin­gen til et vik­tig, nytt blikk på sør­lands­kuns­ten.

FOTO: FRIDA FORSGREN

Rom 11 med po­li­tisk sør­lands­kunst.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.