Mo­del 3 lan­sert

Faedrelandsvennen - - MOTOR - TOR MJAALAND

Elon Musk, Te­s­la-grün­de­ren, har twit­ret og vist de førs­te bil­de­ne av «Fol­keTe­s­la­en», Mo­del 3.

Som van­lig er det in­gen­ting å si på in­ter­es­sen når Te­s­la kom­mer med en ny mo­dell som snart er på vei ut til de førs­te kun­de­ne. Til Nor­ge er bi­len ven­tet i 2018, og fore­lø­pig er det an­ty­det en pris på rundt 300.000 kro­ner. Al­le­re­de nes­te år plan­leg­ger el­bil­gi­gan­ten å sel­ge 500.000 ek­semp­la­rer av Mo­del 3.

Elon Musk slo også fast i en Twit­ter-mel­ding at Mo­del 3 har be­stått samt­li­ge myn­dig­hets­krav. Te­s­la har tid­li­ge­re sagt at 400.000 kjø­pe­re har for­hånds­be­stilt Mo­del 3

Mo­del 3 får en rekke­vid­de på 345 kilo­me­ter, ab­so- lutt i øvre sjik­tet sam­men­lik­net med de etter­hvert man­ge kon­kur­ren­te­ne. Men med sta­dig nye kon­kur­ren­ter både når det gjel­der pris og rekke­vid­de, er det ikke sik­kert at Mo­del 3 får en like sterk po­si­sjon som Mo­del S og Mo­del X har fått i Nor­ge.

Mo­del 3 blir i lik­het med søsk­ne­ne en «kjap­pis»i tra­fik­ken med rundt seks se­kun­der fra null til 100 km/t. Den blir klart mind­re enn de to førs­te Te­s­la-mo­del­le­ne, om­trent på stør­rel­se med Au­di A4 og BMW 3-se­rie. Også i den­ne ut­ga­ven blir det ba­ga­sje­rom foran og bak, på til sam­men rundt 400 li­ter. Når det gjel­der ut­se­en­de, er det utvil­somt «Te­slalook» også over Mo­del 3.

FOTO: TE­S­LA

De førs­te ek­semp­la­re­ne av Te­s­la Mo­del 3 har rul­let ut fra fab­rik­ken. Til Nor­ge kom­mer bi­len an­ta­ge­lig rundt års­skif­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.