La­der opp til klapp­jakt på die­sel­bi­ler

For­urens­nin­gen fra die­sel­bi­ler er i man­ge tys­ke byer så­pass om­fat­ten­de at man vur­de­rer et kjøre­for­bud.

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

Ord som «kjøre­for­bud» og «tvun­gen opp­da­te­ring» svir­rer i den tys­ke tra­fikk­de­bat­ten, og det er die­sel­bi­ler som er i søke­ly­set. Den­ne gang hand­ler det ikke ba­re om die­sel­bi­ler fra Vw-kon­ser­net, men alle die­sel­bi­ler, og de mu­li­ge inn­gre­pe­ne skal også gjel­de bi­ler som kjø­rer med den ny­es­te Euro 6-ser­ti­fi­se­rin­gen.

VW har juk­set med pro­gram­va­ren i 11 mil­lio­ner die­sel­bi­ler for å få dem til å over­hol­de lov­giv­nin­gen om ut­slipp av ni­tro­gen­ok­sid (NOX), men nå an­ser den tys­ke sam­ferd­sels­mi­nis­te­ren Alex­an­der Dobrindt (CSU) at alle ny­ere die­sel­bi­ler er så­pass for­uren­sen­de at et dras­tisk inn­grep er nød­ven­dig.

BEHØVER TIL­TAK

For­urens­nin­gen fra die­sel­bi­ler har ført til en ny al­li­an­se i tysk politikk. Den kon­ser­va­ti­ve sam­ferd­sels­mi­nis­te­ren har gått sam­men med den so­sial­de­mo­kra­tis­ke miljø­mi­nis­te­ren, Bar­ba­ra Hend­ricks (SPD).

De to tys­ke po­li­ti­ker­ne er nå helt eni­ge om at det be­hø­ves til­tak mot die­sel­bi­le­ne, men hit­til har de hatt helt uli­ke syn på sa­ken.

Sam­ferd­sels­mi­nis­ter Alex­an­der Dobrindt har så langt ment at tys­ke kom­mu­ner og del­sta­ter på egen hånd kun­ne re­du­se­re NOX­ut­slipp fra tra­fik­ken ved å for­bed­re kol­lek­tiv­tra­fik­ken, og ved at lo­ka­le myn­dig­he­ter i øken­de grad skif­tet om til el­bi­ler.

Miljø­mi­nis­ter Hend­ricks har i leng­re tid krevd at bil­in­du­stri­en ble tvun­get til til­tak som gjor­de die­sel­bi­le­ne mind­re for­uren­sen­de. Nå har også sam­ferd­sels­mi­nis­ter Dobrindt gått over til den­ne hold­nin­gen.

Det vel­in­for­mer­te tys­ke bil­bla­det Auto Bild skri­ver at den tys­ke re­gje­rin­gens hold­ning er at en opp­da­te­ring av die­sel­bi­le­nes pro­gram­vare kan gi en re­duk­sjon av de helse­far­li­ge Nox-stof­fe­ne i bi­le­nes ut­slipp på 25 pro­sent. En slik opp­da­te­ring av de be­rør­te die­sel­bi­le­ne på det tys­ke mar­ke­det an­slås å kos­te mel­lom 1,5 og 2,5 mil­li­ar­der euro (ca. 14– 24 mrd. kro­ner). Re­gje­rin­gen vil kre­ve at bil­in­du­stri­en selv må be­ta­le for den­ne opp­da­te­rin­gen, og me­ner at det fort­satt er et så­pass stort salgs­po­ten­si­al i die­sel­bi­ler at bil­in­du­stri­en vil god­ta den­ne ut­gif­ten.

VUR­DE­RER KJØRE­FOR­BUD

Både BMW, Au­di og Mer­ce­des har er­klært seg vil­li­ge til å be­ta­le i hvert fall en del av om­kost­nin­ge­ne ved opp­da­te­ring av die­sel­bi­le­nes pro­gram­vare, slik at de kan bli mind­re for­uren­sen­de, skri­ver tys­ke medi­er.

Sam­ti­dig vur­de­rer fle­re tys­ke byer kjøre­for­bud for die­sel­bi- ler. I Ham­burg er det sær­lig snakk om eld­re laste­bi­ler og per­son­bi­ler som kan bli bann­lyst fra noen av de mest tra­fik­ker­te om­rå­de­ne i byen. Også Mün­chen og Stutt­gart, hjem­by­ene for BMW og Mer­ce­des, er så­pass hardt ram­met av for­urens­ning fra die­sel­bi­ler at en form for kjøre­for­bud kan bli ak­tu­elt.

Bil­mer­ket Vol­vo har al­le­re­de inn­sett at die­sel­mo­to­rens tid er i ferd med å være omme. De nå­væ­ren­de die­sel­mo­to­re­ne vil fort­satt være i pro­duk­sjon en del år

FOTO: REUTERS/ NTB SCANPIX

Det er om­fat­ten­de for­uren­sing fra die­sel­bi­ler i man­ge tys­ke byer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.