– Nor­ge langt foran Euro­pa

Faedrelandsvennen - - MOTOR - TOR MJAALAND

– Nor­ge lig­ger lys­år foran and­re land når det gjel­der miljø­venn­li­ge bi­ler. Der­for bør vi fort­set­te da­gens politikk for å re­du­se­re ut­slip­pe­ne.

Det sier leder av Vest-ag­der Bil­bran­sje­for­bund, Ter­je Jochum­sen. Han pe­ker på at Tysk­land har et helt an­net ut­gangs­punkt enn Nor­ge på det­te fel­tet.

– Nor­ge har re­du­sert Co2-ut­slip­pet fra 141 gram/km i 2010 til 86 i star­ten av 2017. I juni le­ver­te vi re­kord­lave 78 gram på de ny­re­gist­rer­te bi­le­ne, og det var re­kord­salg av el­bi­ler og lad­ba­re hy­bri­der, sier Jochum­sen.

Det vil si at Nor­ge på seks og et halvt år har hal­vert Co2-ut­slip­pet fra nye bi­ler.

NOR­GE I FRONT

– Vik­tig er det også at det er i de sto­re by­ene i Nor­ge med de størs­te luft­ut­ford­rin­ge­ne det sel­ges flest el­bi­ler og plu­gin hy­bri­der, sier leder av bil­bran­sje­for­bun­det og nev­ner at 21 pro­sent av alle solg­te bi­ler i Akers­hus i mai var null­ut­slipps­bi­ler. En an­nen by med klima­ut­ford­rin­ger, Ber­gen, har også en stor an­del av el­bil-sal­get i Nor­ge.

Tysk­land had­de i 2016 et ut­slipp på 127 gram CO2, mens Euro­pa had­de et snitt på 129 gram.

– Nor­ge er i for­kant, og det vi har gjort vir­ker, sier Jochum­sen og min­ner om at man­ge men­nes­ker tren­ger die­sel­drev­ne bi­ler, gjer­ne med fire­hjuls­drift, for å dek­ke be­ho­ve­ne for bil­trans­port.

BETALER NOK

– Tys­ke po­li­ti­ke­re vur­de­rer å kre­ve at bil­pro­du­sen­te­ne opp­gra­de­rer die­sel­mo­to­re­ne slik at de blir mer miljø­venn­li­ge. Er det ret­te vei­en å gå?

– Det er selv­sagt en mu­lig løs­ning, der­som de vil ta kost­na­de­ne. Vi bør ikke leg­ge mer kost­na­der på for­bru­ker­ne som har fått økt års­av­gift, økte bom­sat­ser og økte driv­stoff­av­gif­ter den sis­te ti­den, sier Ter­je Jochum­sen som ikke sy­nes vi i Nor­ge skal stres­se die­sel­pro­ble­ma­tik­kenn yt­ter­li­ge­re.

– Nå sy­nes jeg hel­ler vi skal ret­te fo­kus mot and­re for­urens­nings­kil­der og ut­ford­re dem til å føl­ge i bil­bran­sjens fot­spor for å re­du­se­re ut­slip­pe­ne, sier bil­bran­sje­le­de­ren som er trygg på at må­let om null-ut­slipp fra nye bi­ler i 2025, vil bli inn­fridd.

AR­KIV­FOTO: TOR MJAALAND

Leder av Vest-ag­der Bil­bran­sje­for­ening, Ter­je Jochum­sen, me­ner Nor­ge bør fort­set­te da­gens politikk for å re­du­se­re ut­slip­pe­ne fra trans­port­sek­to­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.