Kre­ver ut­slipps­frie bi­ler fra 2025

Faedrelandsvennen - - MOTOR - EVJE OG HORNNES TOR MJAALAND

– Nor­ge er på top­pen i Euro­pa når det gjel­der el­bi­ler. Om få år vil de al­ler fles­te vel­ge dis­se.

Det sier stor­tings­re­pre­sen­tant Kjell In­golf

Rop­stad (KRF) på spørs­mål om

Nor­ge bør vur­de­re like dras­tis­ke til­tak mot die­sel­bi­ler som nå dis­ku­te­res i Tysk­land.

Rop­stad min­ner om at Kris­te­lig Folke­par­ti vil job­be for at alle nye bi­ler skal være ut­slipps­frie fra 2025, men un­der­stre­ker sam­ti­dig at Nor­ge har et helt an­net bil­de enn Tysk­land når det gjel­der bil­par­ken.

– Vi ser jo at for­de­le­ne el­bil-ei­er­ne har i dag har ført til at Nor­ge lig­ger på el­bil- top­pen i Euro­pa. Jeg tror ba­re det er spørs­mål om noen få år før alle kjø­per el­bi­ler, sier nest­le­de­ren i KRF.

– Vi har øns­ket vrid­nin­gen som gjør at bi­ler som for­uren­ser minst har la­vest av­gif­ter. Det tror jeg er vei­en å gå vi­de­re. Sam­ti­dig ved­tok vi på vårt lands­møte i mai at det må lov­fes­tes at alle nye bi­ler skal være ut­slipps­frie fra 2025, slik at hele bil­par­ken er ut­slipps­fri i 2040.

Han er trygg på at det er den vei­en ut­vik­lin­gen går uan­sett.

–I USA, hvor man ikke ak­ku­rat har den mest of­fen­si­ve pre­si­den­ten hva gjel­der det grøn­ne skif­te, er det privat sek­tor som uan­sett dri­ver fram miljø­ut­vik­lin­gen for­di det løn­ner seg å sat­se for­ny­bart, sier Rop­stad og pe­ker på Vol­vos ved­tak om at alle bi­ler fra 2019 skal ha bat­te­ri som et an­net ek­sem­pel.

Han me­ner Nor­ge fort­satt må lede an in­nen fos­sil­fri trans­port ved å gi bil­ei­ere in­cen­ti­ver til å vel­ge null­ut­slipps­kjøre­tøy, sam­ti­dig som kol­lek­tiv­til­bu­det byg­ges ut.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.