Oslo først med sol­ba­ser­te elsyk­ler

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

Møl­ler-fa­mi­li­en, som står bak bil­im­por­tø­ren Møl­ler­grup­pen, har lan­sert et nytt, sol­ba­sert, elsyk­kel­kon­sept. Oslo blir der­med førs­te ho­ved­stad i Euro­pa som til­byr inn­byg­ge­re og tu­ris­ter elsyk­ler la­det med sol­ener­gi, skri­ver Møl­ler­grup­pen i en presse­mel­ding. Pilot­pro­sjek­tet har fått nav­net Sun­mo­bi­li­ty og skal iføl­ge ini­tia­tiv­ta­ker­ne bi­dra til bed­re, re­ne­re og grøn­ne­re frem­kom­me­lig­het i byen for Oslos be­bo­ere og tu­ris­ter.

Pro­sjek­tet skjer i sam­ar­beid med Oslo kom­mu­ne og gjør det mu­lig å leie elsyk­ke­len «Sun­bike» som la­des med sol­ener­gi. Syk­le­ne vil være ut­plas­sert ved så­kal­te solku­ber, som er sol­cellesta­sjo­ner hvor el-syk­ler kan la­des.

FOTO: MØL­LER­GRUP­PEN

På tur med sol­ba­ser­te elsyk­ler.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.