Nye Au­di A8 tar kjøre­an­svar

Faedrelandsvennen - - MOTOR - TOR MJAALAND

Flagg­ski­pet til Au­di skal for­nyes. Fjer­de ge­ne­ra­sjon A8 skal være spyd­spis­sen for Au­dis merke­vare.

Am­bi­sjo­nen fra Au­di er at A8 skal bli le­den­de blant se­rie­pro­du­ser­te mo­del­ler når det kom­mer til auto­ma­ti­sert kjø­ring. Fra 2018 vil Au­di grad­vis set­te i pro­duk­sjon pi­lot­funk­sjo­ner som for ek­sem­pel Au­di AI re­mote par­king pi­lot og Au­di AI re­mote ga­ra­ge pi­lot og traf­fic jam pi­lot.

Au­di AI traf­fic jam pi­lot tar an­svar for kjø­ring i lang­som trafikk opp­til 60 km/t på mo­tor­vei­er og på vei­er hvor det er fy­sis­ke skil­ler mel­lom kjøre­ret­nin­ge­ne.

AN­NEN AKTIVITET

Syste­met sty­rer start, ak­se­le­ra­sjon, sty­ring og brem­ser, noe som kan gjø­re det mu­lig for fø­rer å ikke len­ger over­våke kjø­rin­gen til en­hver tid. Man kan ta hån­den av rat­tet per­ma­nent og, av­hen­gig av na­sjo­na­le lo­ver, fo­ku­se­re på an­nen aktivitet. Så snart syste­met når sine gren­ser, ber det sjå­fø­ren om å gjen­opp­ta kon­troll over kjø­rin­gen.

I til­legg til ra­dar­sen­so­re­ne, et front­ka­me­ra og ul­tra­lyds­sen­so­re­ne, er Au­di den førs­te bil­pro­du­sen­ten som også be­nyt­ter en la­ser­skan­ner.

Au­di AI re­mote par­king pi­lot og Au­di AI re­mote ga­ra­ge pi­lot sty­rer auto­nomt A8 inn og ut av par­ke­rings­plas­sen el­ler ga­ra­sjen, un­der over­våk­ning av sjå­fø­ren, som ikke behøver å sit­te i bi­len.

3D-MO­DEL­LER AV BYER

Na­vi­ga­sjons­sys­te­met er også opp­gra­dert: Det er selv­læ­ren­de, ba­sert på tid­li­ge­re kjøre­ru­ter. Det­te gir fø­re­ren in­tel­li­gen­te søke­for­slag. Kar­tet inne­hol­der også svært de­tal­jer­te 3d-mo­del­ler av sto­re euro­pe­is­ke byer.

Det ny­ut­vik­le­de ak­ti­ve un­der­stel­let skal gi bi­len eks­tra kom­fort ved at et front­ka­me­ra opp­da­ger tid­lig hull og hum­per i vei­en, og jus­te­rer un­der­stel­let for å mot­vir­ke støt.

Den nye A8 pro­du­se­res i Neckarsulm og blir til­gjen­ge­lig til høs­ten med to tur­bomo­to­rer, en 3,0 TDI og en 3,0 TFSI. Die­sel­mo­to­ren yter 286 hk, og ben­sin­mo­to­ren 340 hk. Au­di A8 L vil i til­legg bli til­gjen­ge­lig som lad­bar hy­brid på et se­ne­re tids­punkt.

FOTO: AU­DI AG

Her er Au­di sitt flagg­skip A8 i lang­ver­sjo­nen A8L. Bi­len får sin pre­miere i Bar­ce­lo­na og kom­mer i salg i lø­pet av året.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.