10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

13. JULI 2007

●● In­gen ser ut til å vil­le leie ut bo­lig til fa­mi­li­en Ami­ri. I snart ett år har fa­mi­li­en på åtte lett etter en bo­lig. De har svart på 100 an­non­ser og hengt opp­lap­per over hele byen. Kom­mu­nen har in­gen al­ter­na­tiv til den 42 kvad­rat­me­ter sto­re lei­lig­he­ten de bor i i dag. – Vi so­ver på gul­vet, sit­ter på gul­vet og spi­ser på gul­vet. Vi vil så gjer­ne ha noe stør­re sier Sak­hi Ami­ri som for­tel­ler at hans kone er syk men ikke kan bru­ke hjelpe­mid­le­ne hun har fått på grunn av den tran­ge lei­lig­he­ten. «Miljø­ret­tet helse­vern me­ner den­ne bo­li­gen ut fra en hy­gie­nisk vur­de­ring er sterkt over­be­fol­ket og eg­ner seg ikke for en fa­mi­lie på åtte», skri­ver kom­mune­lege Vegard Vi­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.