Blir ut­ford­ren­de å kri­ti­se­re tid­li­ge­re lag­ven­in­ner.

FOTBALLEKSPERT. Le­ne My­kjå­land klar for fot­ball-em i Ne­der­land Le­ne My­kjå­land (30) inn­tar rol­len som eks­pert for TV2 un­der EM i fot­ball for kvin­ner. Hun gle­der seg til mes­ter­ska­pet spar­kes i gang på søn­dag, men rol­len som eks­pert byr også på ut­ford­rin­ger.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: HENRIK GILL henrik.gill@fvn.no

Man er in­nen­for en knapp tids­ram­me på tv, og da hand­ler det om å for­mid­le re­le­vant og godt fag­lig stoff til se­er­ne. Det­te er en kunst i seg selv.

– Jeg gle­der meg, men gru­er meg litt sam­ti­dig. Det nær­mer seg EM, så jeg kjen­ner litt på ner­ve­ne. Jeg er egent­lig en type per­son som li­ker å være i bak­grun­nen. Men nå har jeg fått prø­ve meg som eks­pert, så jeg ser vel­dig fram til mes­ter­ska­pet be­gyn­ner, sier My­kjå­land til Fædre­lands­ven­nen.

My­kjå­land spil­te sin sis­te lands­kamp i juni i fjor, da Nor­ge slo Wa­les 2–0 på borte­bane. Sør­len­din­gen står med 91 kam­per for Nor­ge, og har der­med spilt sam­men med de al­ler fles­te i lands­lags­trop­pen. Det byr på eks­tra ut­ford­rin­ger når hun inn­tar rol­len som tv-eks­pert un­der EM.

– Som eks­pert er det vel­dig vik­tig å være ob­jek­tiv, og å hol­de et kri­tisk blikk. Det blir ut­ford­ren­de å kri­ti­se­re tid­li­ge­re lag­venn­in­ner. Si­den jeg kjen­ner spil­ler­ne vel­dig godt, blir det den størs­te ut­ford­rin­gen. Men jeg prø­ver så godt jeg kan, sier hun.

Tirs­dag spil­te Nor­ge 1–1 mot Frank­ri­ke i ge­ne­ral­prø­ven til EM. Det ble en god er­fa­ring for My­kjå­land, som til nå tri­ves som eks­pert.

– Det var en vel­dig god opp­le­vel­se å dek­ke kam­pen mot Frank­ri­ke. Det var fle­re tu­sen til­skue­re på kam­pen, og det satt vir­ke­lig ram­men for mes­ter­ska­pet. Jeg tror det blir et kult EM, og gle­der meg ba­re til å kom­me i gang, sier hun.

Den tid­li­ge­re Lsk-pro­fi­len inn­røm­mer li­ke­vel at rol­len som eks­pert er vel­dig ny for hen­ne.

– Det har gått gans­ke bra, men det­te er gans­ke nytt for meg. Jeg kno­tet litt i be­gyn­nel­sen og måt­te

LE­NE MY­KJÅ­LAND, fotballekspert og tid­li­ge­re fot­ball­pro­fil

drik­ke mye vann. Man er in­nen­for en knapp tids­ram­me på tv, og da hand­ler det om å for­mid­le re­le­vant og godt fag­lig stoff til se­er­ne. Det­te er en kunst i seg selv, for­tel­ler hun.

HAR TROEN På NOR­GE

Nor­ge spil­ler søn­da­gens åp­nings­kamp i EM mot verts­na­sjon Ne­der­land. My­kjå­land me­ner Nor­ge må heve seg etter tirs­da­gens ge­ne­ral­prø­ve mot Frank­ri­ke, om det skal bli sei­er mot de oran­sje.

– Det blir vik­tig å få i gang Ada He­ger­berg og Caro­li­ne Gra­ham Han­sen, som er våre to frems­te, of­fen­si­ve vå­pen. Vi må også hen­ge mer sam­men på midt­ba­nen enn det vi gjor­de mot Frank­ri­ke. For da had­de vi nes­ten ikke pas­nin­ger inn­ad i la­get. Gjør vi det­te, har vi god sjans på tre po­eng mot Ne­der­land, me­ner hun.

My­kjå­land spår et vel­dig jevnt EM.

– Jeg tror Nor­ge kan gå hele vei­en til fi­na­len, men sam­ti­dig ryke ut i gruppe­spil­let. Så tett blir det­te mes­ter­ska­pet, så det blir spen­nen­de å føl­ge med, sier hun.

– HAR LEVD I EN BOBLE

My­kjå­land la fot­ball­sko­ene på hyl­la etter en kne­ska­de hun fikk un­der cup­fi­na­len i no­vem­ber i fjor. Den tid­li­ge­re midt­bane­spil­le­ren skul­le egent­lig sig­ne­re for Pa­ris Saint-ger­main etter fjor­års­se­son­gen, men mu­lig­he­ten glapp etter en al­vor­lig kne­ska­de. Nå tri­ves hun i ny jobb som pro­sjekt­kor­di­na­tor i kom­mu­ni­ka­sjons­by­rå­et Gam­bit.

– Det har vært en vel­dig stor om­velt­ning si­den jeg la opp. Som fot­ball­spil­ler lev­de jeg i en kon­stant boble, der jeg hele ti­den had­de en kort­sik­tig tanke­gang. Jeg tenk­te kun på mine egne be­hov, det å pres­te­re på nes­te tre­ning og kamp. Så det var vel­dig til­freds­stil­len­de å kom­me ut av den­ne bob­len, og få løf­tet blik­ket litt, for­tel­ler hun.

– TEN­KER FORT­SATT På PSG

– Ten­ker du fort­satt på PSG, mu­lig­he­ten som glapp på grunn av ska­de?

– Ja, jeg ten­ker på det av og til. Det er litt rart, for nå kun­ne jeg vært i Frank­ri­ke, spilt fot­ball, lært fransk og spist ba­gu­et­ter, sier hun og ler.

30-årin­gen ute­luk­ker et come­back til fot­bal­len.

– Det er ikke ak­tu­elt. Jeg har om­trent et halvt år igjen før jeg kun­ne spilt fot­ball for fullt etter kne­ska­den. Had­de jeg vært yng­re vil­le jeg der­imot vur­dert det, for­kla­rer hun.

FOTO: NTB SCANPIX

Le­ne My­kjå­land la opp på kvinne­lands­la­get for om­trent ett år si­den. Nå inn­tar hun rol­len som tv-eks­pert un­der fot­bal­lEM.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.