Ny Tromsø-tre­ner øns­ker å ska­pe en fel­les iden­ti­tet

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

Påtrop­pen­de Trom­sø­tre­ner Si­mo Vala­kari vet at klub­bens første­prio­ri­tet er å be­hol­de plas­sen i Elite­se­ri­en, men fin­nen vil også ska­pe en fel­les iden­ti­tet.

Fin­nen ble pre­sen­tert på en presse­kon­fe­ran­se i går. Han vil over­ta an­sva­ret for la­get fra 27. juli.

– Jeg er vel­dig glad for å være her og jeg øns­ker å tak­ke sty­ret for den­ne mu­lig­he­ten, inn­le­det han presse­kon­fe­ran­sen med før han ut­dy­pet hva øns­ker å til­fø­re la­get som kjem­per for å be­hol­de plas­sen i Elite­se­ri­en.

– Si­tua­sjo­nen er ikke den bes­te, så vi vet hva vi må gjø­re. Vi må bli væ­ren­de i Elite­se­ri­en, sa han.

Han for­tal­te også at han har sett åtte kam­per av den­ne se­son­gens Tromsø og at han lik­te hva han så.

– Jeg tenk­te at det er mu­lig­he­ter for å spil­le god fot­ball med det­te la­get og dis­se spil­ler­ne, sa han og luf­tet øns­ket om å ska­pe en fel­les iden­ti­tet og kul­tur i hele klub­ben.

Vala­kari har sig­nert en kon- trakt ut se­son­gen med op­sjon på yt­ter­li­ge­re to år. Tromsø lig­ger nest sist i Elite­se­ri­en med 14 po­eng. Det er fire po­eng opp til Sande­fjord på trygg grunn, men Tromsø-la­get har en fær­re kamp spilt.

Vala­kari fikk sitt sto­re gjen­nom­brudd med SJK Seinäjoki, som han le­det til to opp­rykk og se­ne­re finsk se­rie­gull.

Si­den 2016 har han vært as­sis­tent­tre­ner på Fin­lands Alands­lag. 44 år gam­le Vala­kari spil­te i sin tid for Mot­her­well, Der­by Coun­ty og Dal­las. Han fikk 32 A-lands­kam­per for Fin­land.

FOTO: NTB SCANPIX

Tromsøs nye tre­ner, Si­mo Vala­kari.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.