– For­står ikke hvor­for no­en for­sø­ker å ten­ne på en barne­sko­le

Faedrelandsvennen - - NYHETER - MARIE N. KALVEHAGEN

Mye ty­der at det er and­re gang på én uke at no­en for­sø­ker å ten­ne på Moseid­moen sko­le i Vennesla.

Det var klok­ka 04.02 tors­dag mor­gen at po­li­ti­et mot­tok mel­ding om brann­til­løp på Moseid­moen sko­le.

– Det brant ut­ven­dig og opp­over veg­gen. Det var ikke mye om å gjø­re før det kun­ne gått skik­ke­lig galt, sier lens­mann i Vennesla, John To­mas Hom­me.

Brann­ste­det er un­der­søkt av po­li­ti­ets kri­mi­nal­tek­ni­ker, som iføl­ge Hom­me har opp­lyst at det kan se ut som det er helt brenn- bar væs­ke på veg­gen, og at bran­nen er på­satt.

Men det­te er ikke førs­te gang sko­len i Vennesla har opp­levd hær­verk den­ne uken.

– Tirs­dag ble en vin­dus­rute i sam­me bygg fun­net knust. På inn­si­den sto en flas­ke med brenn­bar væs­ke. Det kun­ne vel lig­ne en slags hjemme­la­get brann­bom­be, sier av­de­lings­le­der i en­he­ten for bygg­for­valt­ning i Vennesla kom­mu­ne, Ei­rik Lunde­vold.

Iføl­ge av­de­lings­le­de­ren ble det brukt stein for å knu­se vin­du­et. Flas­ken med brenn­bar væs­ke sto på inn­si­den av vin­dus­kar­men, men in­gen­ting ty­der på at no­en har vært in­ne i byg­get. Lens­man­nen be­kref­ter for­hol­det.

– Det ble an­meldt et skade­verk fra kom­mu­nen tid­li­ge­re i uken. Vi vet ikke om det har en sam­men­heng med nat­tens brann, men det vir­ker svært spe­si­elt at det blir be­gått sam­me type skade­verk på sam­me sko­le med få da­gers mel­lom­rom, sier Hom­me.

Det er Vennesla kom­mu­ne som for­val­ter skole­byg­get. Moseid­moen sko­le har fle­re bygg. Byg­get hvor det ble be­gått hær­verk, lig­ger like ved ho­ved­byg­get, og be­nyt­tes av funk­sjons­hem­me­de ele­ver.

– Et­ter­som vi nå har hatt fle­re hen­del­ser set­ter vi inn eks­tra vakt­hold i som­mer. De vil kom­me spo­ra­disk fle­re gan­ger i døg­net, sier Lunde­vold.

Så langt har po­li­ti­et in­gen vit­ner etter nat­tens brann­til­løp.

– Vi har in­gen mis­tenk­te i sa­ken. Men det ble ob­ser­vert no­en ung­dom­mer på mo­ped i om­rå­det rundt klok­ka 02, alt­så to ti­mer før bran­nen. Vi hå­per de kan ta kon­takt med oss og for­tel­le hva de har sett, sier Hom­me vi­de­re.

Nat­tens brann ble raskt sluk­ket. Lunde­vold sier at Vennesla kom­mu­ne ikke har hatt lig­nen­de pro­ble­mer tid­li­ge­re.

– Det er synd at folk gjør sånn. Jeg kan ikke for­stå hvor­for no­en øns­ker å ten­ne på en barne­sko­le, sier Lunde­vold.

FOTO: MARIE N. KALVEHAGEN

Av­de­lings­le­der i en­he­ten for bygg­for­valt­ning i Vennesla kom­mu­ne, Ei­rik Lunde­vold, hev­der det er and­re gang den­ne uken at no­en har be­gått hær­verk på Moseid­moen sko­le.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.