Vars­ler nye vans­ke­li­ge da­ger med Ki­na

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Nor­ge og nors­ke po­li­ti­ke­re må bite i seg stolt­he­ten når de nå skal fort­set­te den så­kal­te nor­ma­li­se­rin­gen til Ki­na, sier Ki­na-kjen­ner.

– For­hol­det har vært bra det sis­te halv­året, men det er fort­satt skjørt. Det for­kla­rer hvor­for re­gje­rin­gen er så vel­dig for­sik­tig, de er red­de for å rok­ke bå­ten, sier Hen­ning Kris­tof­fer­sen. So­sial­an­tro­po­lo­gen og Kina­kjen­ner opp­hol­der seg for ti­den i Beijing.

Kris­tof­fer­sen me­ner at Liu Xia­o­bos bort­gang ikke er pro­ble­ma­tisk for Nor­ges for­hold til Ki­na, men han ser ut­ford­rin­ger frem­over for Nor­ges hånd­te­ring av Ki­na.

– Det vil kom­me pe­rio­der hvor det blir sto­re dis­ku­sjo­ner i Nor­ge. For ek­sem­pel der­som Da­lai La­ma kom­mer på be­søk.

Kris­tof­fer­sen vi­ser til at Nor­ge har be­stemt seg for at for­hol­det til Ki­na vei­er tungt, og at po­li­ti­ker­ne er vil­lig til å ofre en hel del for det.

– Som for ek­sem­pel stolt­het. Når den­ne re­gje­rin­gen har løf­tet fram men­neske­ret­tig­he­ter, så er det klart at det å ikke kun­ne gå på ba­nen i en men­neske­ret­tig­hets­sak i uten­riks­po­li­tik­ken, det er å ofre noe, og det ser ta­fatt ut. Det er en utfordring for den­ne re­gje­rin­gen og for en even­tu­elt ny re­gje­ring.

Rett før nytt­år kom det sig­na­ler om at for­hol­det mel­lom Nor­ge og Ki­na gikk mot en så­kalt nor­ma­li­se­ring.

Det ble inn­gått en fel­les po­li­tisk er­klæ­ring som vak­te sterk kri­tikk fra fle­re hold. Men­neske­retts­or­ga­ni­sa­sjo­ner rea­ger­te på fle­re av for­mu­le­rin­ge­ne der Nor­ge for­plik­tet seg til å ikke støt­te hand­lin­ger som un­der­mi­ne­rer Ki­nas så­kal­te kjerne­in­ter­es­ser.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.