Bade­van­net i juli: 13 go­de gra­der

På Dvergs­nestan­gen kler folk på seg i ste­det for av seg før de skal bade. Man­ge fore­trek­ker våt­drakt når bade­tem­pe­ra­tu­ren kry­per ned til 13 gra­der i juli.

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

– Det er dei­lig å bade med drakt. Men det er gans­ke kaldt i van­net, egent­lig, sier Stei­nar Hei­den­berg.

Han plas­ker rundt i van­net på Dvergs­nestan­gen, der yr.no mel­der om 13 gra­der i van­net på fre­dag.

Jon Al­bret­sen ved Hav­forsk­nings­in­sti­tit­tet, forsk­nings­sta­sjon Fløde­vi­ga, kan for­tel­le at 13 gra­der i van­net i juli er et styk­ke un­der nor­ma­len.

– Tem­pe­ra­tu­ren hen­ger sam­men med at vind­ret­nin­gen sky­ver det var­me van­net ut. Sam­ti­dig så kom­mer det kaldt vann neden­fra. Men det­te ord­ner seg med en gang vin­den snur og sola be­gyn­ner å vir­ke, for­sik­rer Al­bret­sen.

Han me­ner med and­re ord at det ikke er no­en stor grunn til be­kym­ring for bade­ut­sik­te­ne frem­over: – Sli­ke tem­pe­ra­tu­rer har som of­test kort va­rig­het.

BE­HOL­DER DRAKTA På

Be­kym­rings­ver­dig el­ler ikke, Hei­den­berg be­hol­der li­ke­vel våt­drak­ta på. Det sam­me gjør ste­søn­nen Mar­tin Nav­stad Hei­den­berg, Korne­li­us Hei­den­berg og Isa­bel­le Ar­k­ley mens de le­ker på flyte­bryg­ga.

– Kul­da er ikke noe pro­blem med våt­drakt, sier Hei­den­berg.

– Det er litt kaldt, men det er gøy uan­sett, sky­ter Mar­tin inn, men inn­røm­mer at bade­van­net i Dyre­par­ken var litt mer be­ha­ge­lig den­ne uka.

NEK­TER å TREK­KE INN

Ju­lia Kubo­va (20) har al­le­re­de ba­det fle­re gan­ger når Fædre­lands­ven­nen er inn­om. Hun nek­ter å bade in­nen­dørs, og sy­nes vann­tem­pe­ra­tu­ren kjen­nes var­me­re ut enn 13 gra­der.

– Jeg ba­der bare i sjø­en. Det er ikke kaldt, det er dei­lig, sier hun,

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Stei­nar Hei­den­berg (t.v) har kledd på seg for å bade på Dvergs­nestan­gen sam­men med Isa­bel­le Ar­k­ley, Mar­tin Nav­stad Hei­den­berg og Korne­li­us Hei­den­berg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.