Fle­re sø­ker roen i fjel­let

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KAMILLA RUDBERG kamilla.rudberg@fvn.no

Sør­lan­det har mer å by på enn kyst og hav. DNT Sør mel­der om stor på­gang til fjell­hyt­te­ne i Setesdal

– Vi job­ber bein­hardt for å bli syn­li­ge. Det har vi job­bet med i fle­re år, og vi be­gyn­ner å se ring­virk­nin­ge­ne av det nå, sier Mette Ols­son, leder for bu­tikk- og tur­in­for­ma­sjon i DNT Sør.

Or­ga­ni­sa­sjo­nen har nå pas­sert 7000 med­lem­mer og har en vekst på 6,4 pro­sent fra i fjor. Mie Kaasa, drifts­le­der i DNT Sør, mel­der om stor på­gang til fjell­hyt­te­ne i Se­tes­dals­hei­ene. Hun har vært med i DNT Sør i 16 år, og sier hun ser en merk­bar tendens som kan for­kla­re den jevn­li­ge øk­nin­gen:

– Nå kom­mer det også yng­re men­nes­ker inn i for­enin­gen. Tid­li­ge­re var det nes­ten bare godt voks­ne som ble med­lem­mer. Men de to til tre sis­te åre­ne har det­te snudd, sier hun.

Den størs­te med­lems­veks­ten til DNT Sør er, iføl­ge Kaasa og Ols­son, barn og unge. De spe­si­fi­se­rer at økt ak­ti­vi­tet på so­sia­le medi­er, som Face­bo­ok og In­sta­gram, har ført til at fle­re har opp­da­get det ak­ti­ve fri­lufts­li­vet og mu­lig­he­te­ne Se­tes­dals­hei­ene og Sør­lan­det til­byr. I til­legg mer­ker de at for­skjel­le­ne mel­lom menn og kvin­ner jev­ner seg ut.

– For­de­lin­gen av menn og kvin­ner er i ferd med å jev­ne seg ut. Nå er det nes­ten like man­ge kvin­ner som menn blant med­lem­me­ne våre, sier Ols­son.

Med økt på­gang, kre­ves det også økt til­rette­leg­ging, kan DNT Sør for­tel­le. For­enin­gen har ald­ri re-mer­ket og mer­ket så man­ge løy­per som i fjor og i år.

– Mer­kin­gen hand­ler om sik­ker­het. Alle ny­ter godt av det. Vi prø­ver å både mer­ke og var­de så mye som mu­lig, sier Kaasa.

I til­legg har for­enin­gen sett be- ho­vet for fle­re hyt­ter. Nå står en ny hyt­te på Kvi­nen i Sir­dal snart klar til bruk.

– Etter fi­re uker er hyt­ta nes­ten op­pe og fer­dig. Det har vært et su­per­pro­sjekt med man­ge fri­vil­li­ge. Den fri­vil­lig­he­ten vi har i vår for­ening skal man lete len­ge etter, sier hun im­po­nert.

Enda en ny hyt­te skal byg­ges i lø­pet av 2018. Den gam­le Kvi­nen tu­rist­sta­sjon blir re­vet i lø­pet av au­gust el­ler sep­tem­ber.

De pre­si­se­rer at tal­le­ne kun er for dem som be­nyt­ter seg av hyt­te­ne til DNT Sør, som har 12 hyt­ter i Se­tes­dals­hei­ene og to ved kys­ten.

FOTO: JONATHAN SLOTTEN

Det­te sy­net mø­ter deg på vei­en mot Ur­dals­knu­ten, som lig­ger 1334 moh.

FOTO: KAMILLA RUDBERG

Mette Ols­son og Mie Kaasa i DNT Sør sen­der fle­re og fle­re folk til fjells.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.