Par til­talt for vold mot sine egne barn

Faedrelandsvennen - - NYHETER - CHRISTINA ØSTTVEIT

Over en leng­re pe­rio­de skal ek­te­pa­ret ha ut­øvd vold mot sin åtte år gam­le sønn og sin 11 år gam­le dat­ter.

Stats­ad­vo­ka­te­ne i Ag­der har tatt ut til­ta­le mot et ek­te­par bo­satt i Ag­der.

Den 68 år gam­le man­nen og den 45 år gam­le kvin­nen er til­talt for over­tre­del­se av pa­ra­graf 282, som om­hand­ler mis­hand­ling i nære re­la­sjo­ner.

Over en leng­re pe­rio­de, fram til sep­tem­ber 2016, skal ek­te­pa­ret ha ut­øvd vold mot søn­nen og dat­te­ren.

Bar­na er i dag åtte og 11 år gam­le.

Vol­den skal ha blitt ut­øvd gjen­tat­te gan­ger i fa­mi­li­ens hjem og på hyt­ta.

I til­ta­len kom­mer det fram at både fa­ren og moren skal ha slått søn­nen med flat hånd, fle­re ste­der på krop­pen.

Dat­te­ren skal ha blitt dratt og lug­get i hå­ret av fa­ren. Han skal også ved fle­re an­led­nin­ger ha tatt hen­ne hardt i nak­ken og hal­sen. Moren skal ved minst én an­led­ning ha slått hen­ne i an­sik­tet.

Stats­ad­vo­ka­ten på­pe­ker i til­ta­len at de med­vir­ket til ek­te­fel­lens mis­hand­ling av bar­na, ved at de ikke grep inn da vol­den ble ut­øvd.

For­hol­det har en straffe­ram­me på inn­til seks år. Sa­ken er be­ram­met i Kristiansand ting­rett i sep­tem­ber.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.