Vel­lyk­ket norsk sa­tel­litt­opp­sky­ting

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Tross litt start­trøb­bel end­te opp­skyt­nin­gen av to nye, nors­ke sa­tel­lit­ter fra den rus­sis­ke rom­ba­sen Baj­kon­ur i Kasakhstan med suk­sess.

De to sa­tel­lit­te­ne ble skutt opp etter pla­nen klok­ken 8.36 fre­dag. De er to av i alt 70 små sa­tel­lit­ter som er skutt opp sam­men med en bære­ra­kett av ty­pen So­juz 2.1.

Pla­nen var at de to nors­ke sa­tel­lit­te­ne skul­le slip­pes fra bære­ra­ket­ten rundt klok­ken 11 fre­dag for­mid­dag. Der­et­ter skul­le de sen­de sig­na­ler til­ba­ke til jor­da som der­et­ter kun­ne star­te opp de avan­ser­te funk­sjo­ne­ne. Men det gikk ikke helt knirke­fritt.

Mens Nor­sat-1 fikk kon­takt med kon­troll­rom­met til Statsat på Skøy­en i Oslo rett før klok­ka 12 på for­mid­da­gen, måt­te fors­ker­ne ven­te halv­an­nen time len­ger på at Nor­sat-2 etab­ler­te kon­takt.

– Nå har vi en­de­lig kon­takt med begge sa­tel­lit­te­ne. Nå pus­ter alle let­tet ut, sier en glad Terje Wahl, Norsk Rom­sen­ters av­de­lings­di­rek­tør for an­ven­del­ser, til VG.

– Vi viss­te lite, men had­de in­di­ka­sjo­ner på at sa­tel­lit­ten var i li­ve, be­kref­ter se­nior­råd­gi­ver Jon Harr ved Norsk Rom­sen­ter over­for avi­sen.

– Nor­sat-1 og Nor­sat-2 vil er­stat­te de to ek­sis­te­ren­de nors­ke sa­tel­lit­te­ne, som had­de en plan­lagt leve­tid på tre år, selv om de fun­ker fort­satt. De vil også gi litt bed­re ytel­se, så vi kan over­våke skips­tra­fikk tet­te­re. I til­legg skal Nor­sat-2 tes­te ut to­veis data­kom­mu­ni­ka­sjon, som kan bru­kes til å sen­de skip mel­din­ger om vær­for­hold, fa­rer og kurs. Her lig­ger tek­no­lo­gi­en for­ut for tje­neste­til­bu­det, sier se­nior­råd­gi­ver Bjør­nar Kleppe i Kyst­ver­ket til VG.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.