Stapp­ful­le hus hjem­me og på jobb

Tea­ter­sjef Bir­git Ama­lie Nils­sen er en ak­tiv og pro­duk­tiv dame, men blir slått av lei­e­boer­ne som pro­du­ser­te 19 barn på tre må­ne­der.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: TONE SANDBERG tone.sandberg@fvn.no

– Vi var sik­re på at det var to jen­ter, ler hun, og sik­ter til de to ka­ni­ne­ne hen­nes to søn­ner på sju og ni brak­te til hu­set i fjor høst.

Men den ene vis­te seg å være en fy­rig li­ten herre­mann, og plut­se­lig myld­ret hu­set på Lund av enda mer liv enn van­lig. Nå er de fles­te pel­s­nø­s­te­ne gitt bort, men sje­fen for Kil­den Tea­ter skal i som­mer sør­ge for at stua snart igjen blir propp­full av nye skap­nin­ger:

– Som­mer­fug­ler. Vi kjø­per lar­ver i Eng­land, og så spin­ner de ko­kon­ger i stua og det vrim­ler av dem når de klek­kes ut. Men de le­ver bare i tre uker da, smi­ler hun.

FULLT I FJÆREHEIA

Også på jobb har det vært stapp­fullt i som­mer, og Bir­git Ama­lie Nils­sen tar fe­rie med den dei­li­ge be­skje­den om at samt­li­ge 7200 bil­let­ter til hen­nes opp­set­ning av «Terje Vi­gen» i Fjæreheia ble solgt.

– Det er helt utro­lig, for jeg var vel­dig redd på for­hånd, inn­røm­mer hun.

– Å set­te opp et styk­ke alle sør­len­din­ger har et sterkt for­hold til var skum­melt, men føl­tes vel­dig rik­tig. Det ble en helt sjel­den pro­duk­sjon job­bet fram med ren kjær­lig­het der alle bare løf­tet hver­and­re, for­tel­ler tea­ter­sje­fen som selv had­de re­gi­en.

Men hva sør­len­din­ge­ne egent­lig ten­ker in­ne i ho­de­ne sine, er hun ofte usik­ker på. Etter tre år i Kristiansand har den fritta­len­de og sam­funns­en­ga­sjer­te 42-årin­gen fra Hauge­sund føl­gen­de svar på spørs­må­let om hva som er det ver­ste med Sør­lan­det:

– De­bat­te­ne som ikke blir tatt. Still­he­ten som verk­tøy for at ting ikke skal end­re seg. Jeg har ald­ri opp­levd å kas­te så man­ge brann­fak­ler og bli møtt med så mye still­het, sier Nils­sen som i in­ter­vju­er og debattinnlegg ro­per ut om flykt­ning­kri­se, ra­sis­me, religion og kvinne­kamp.

SØR­LAN­DET I END­RING

Å sva­re på hva som er det bes­te med Sør­lan­det er langt let­te­re på en dag der sjø­en glit­rer og lands­de­len ba­der i sol. Men hun ser også at det hun me­ner er det ver­ste er i ferd med å end­re seg:

– Jeg opp­le­ver Sør­lan­det som en re­gion i enorm ut­vik­ling ak­ku­rat nå. Og jeg fø­ler meg vel­dig hel­dig som får være en av de man­ge som er med å dyt­te mot et mer li­be­ralt og åpent sam­funn, sier tea­ter­sje­fen.

Kristiansand har også vist seg å være en langt mer mang­fol­dig by enn hun had­de trodd:

– Det er slett in­gen ens­ar­tet by. Søn­ne­ne mine har nå be­gynt på den in­ter­na­sjo­na­le sko­len, og jeg har opp­da­get et fint og sam­men­satt mil­jø. Jeg er også im­po­nert over hvor man­ge uli­ke kunst­mil­jø­er det fin­nes her. Det had­de jeg ikke for­ven­tet, og det er noe av det jeg tri­ves al­ler best med, sier hun.

– Hva vil­le du gjort hvis du fikk en mil­lion fra Cul­ti­va?

– Nå er jo Kil­den så hel­dig at vi får no­en mil­lio­ner fra Cul­ti­va, og en ny mil­lion vil­le gått til det al­ler vik­tigs­te vi gjør: Kil­den Dia­log. Der blir kuns­ten til­gjen­ge­lig for alle, og det er en are­na der alle kan være med både å ska­pe og opp­le­ve den.

Av­skrek­ket av Sør­lan­det er hun

● Ak­tu­ell: Tea­ter­sjef Kil­den Tea­ter, skue­spil­ler, re­gis­sør og ma­nus­for­fat­ter.

● Skilt, bo­satt i Kristiansand med søn­ne­ne Ama­deus (9) og Le­an­der (7).

Al­der: Si­vil­sta­tus:

42

Hun vel­ger: Som­mer­ma­ten:

● Mas­se sa­la­ter. Jeg er ve­ge­ta­ria­ner.

● Prosecco.

● Jeg tar ma­nus­pau­se, men skal lese bar­ne- og ung­doms­bø­ker sam­men gut­te­ne mine.

● Det har jeg ikke fun­net ennå , men mot­tar tips om bort­gjem­te ste­der med takk.

● Late mor­ge­ner med un­ge­ne.

Som­mer­drik­ken: Som­mer­lek­ty­re: Som­mer­ste­det: In­gen som­mer uten:

slett ikke blitt, for Bir­git Ama­lie Nils­sen har nett­opp ut­vi­det sitt åre­mål på Kil­den med to år, og har av­ta­le til 2020. Hva som skjer da vet hun ikke:

– Vi får ta et fa­mi­lie­råd i 2019, sier hun.

Fa­mi­li­en ble for to år si­den mind­re da hun skil­te lag med ekte­mann og Høy­re-po­li­ti­ker Ar­ve Kam­be, og hun fø­ler at den­ne sommeren blir det litt enk­le­re å tak­le den nye til­væ­rel­sen:

– Det er fint å kjen­ne at det blir let­te­re etter hvert, kon­sta­te­rer hun.

Og nå går hun dess­uten svan­ger med en li­ten baby hun la­ger helt på egen hånd: Et flun­ken­de nytt tea­ter­styk­ke. Så vidt vi for­står hand­ler det om hva som skjer når vi som pri­vat­per­soner tar valg som gjør at po­li­tik­ken går i feil ret­ning. Men for­fat­te­ren vil ikke røpe for mye:

– Det er litt hem­me­lig ennå, sier hun.

– Men jeg må skri­ve for å leve. Det er min måte å for­stå sam­fun­net på.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

– Vi var sik­re på at det var to jente­ka­ni­ner, ler tea­ter­sjef Bir­git Ama­lie Nils­sen som plut­se­lig fikk 19 eks­tra be­bo­ere å hans­kes med hjem­me på Lund.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.