Sig­ne­rer kon­trak­ter og fyl­ler opp Ave­ny­en igjen

«Spø­kel­ses­a­ve­ny­en» går over i his­to­ri­en. Tid­li­ge­re tom­me lo­ka­ler i Ave­ny­en er ferd med å fyl­les opp.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - KRISTIANSAND TEKST: KJE­TIL REITE kje­til.reite@fvn.no

Kurt Mos­vold har sam­men med fle­re lo­ka­le in­ves­to­rer brukt 600 mil­lio­ner på å kjø­pe ei­en­dom i Ave­ny­en.

– Vi har ald­ri sett stør­re trykk i Ave­ny­en si­den den åp­net. Pri­sen på leie har gått ned, og de­ler av over­etab­le­rin­gen som en stund var i Sør­lands­par­ken ser ut til å være ab­sor­bert, sier Kurt Mos­vold, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Mos­vold & Co.

Fa­mi­lie­eide Mos­vold & Co har sam­men med fle­re and­re lo­ka­le in­ves­to­rer brukt 600 mil­lio­ner på to for­skjel­li­ge opp­kjøp i Ave­ny­en. I til­legg har de kjøpt Bur­ger King­byg­get ale­ne. Mos­vold-fa­mi­li­en er nå med­ei­ere i over halv­par­ten av byg­ge­ne i den­ne de­len av Sør­lands­par­ken.

Det sis­te halve året har de sig­nert tre kon­trak­ter og er i ferd med å sig­ne­re den fjer­de. De me­ner de har en for­del sam­men­lig­net med Sør­lands­sen­te­ret.

– I Ave­ny­en kan du som leie­ta­ker gjø­re mer som du vil og kan kjø­re dine egne kam­pan­jer. Lei­e­ta­ker­ne her har hel­ler ikke ut­gif­te­ne til fel­les­area­ler som kun­de­ne i et kjøpe­sen­ter har. Det er vel­dig go­de par­ke­rings­mu­lig­he­ter her og kun­de­ne kan gå rett til dø­ra og gjø­re seg fer­dig med det de skal. Vi ser at spe­si­elt mann­folk li­ker å hand­le her, sier Mos­vold.

KALT «SPØ­KEL­SES­A­VE­NY­EN»

De førs­te for­ret­nin­ge­ne ble etab­lert i Ave­ny­en i 2009, men om­rå­det fikk seg en so­lid knekk da den nye de­len av Sør­lands­sen­te­ret åp­net i 2013. Da flyt­tet både G-max og XXL, mens ICA Maxi ble lagt ned. Fædre­lands­ven­nen skrev om 11.500 kvad­rat­me­ter med tom­me for­ret­nings­lo­ka­ler i det som ble kalt «Spø­kel­ses­a­ve­ny­en».

Med de fi­re sis­te kon­trak­te­ne, reg­ner Kurt Mos­vold med at de har i over­kant av 2000 kvad­rat­me­ter igjen som må lei­es ut. Elek­tro­im­por­tø­ren flyt­tet i juni inn i sam­me bygg som Te­s­la, der Ica Maxi og G-max holdt til tid­li­ge­re.

Len­ger op­pe i Ave­ny­en skal Nor En­gros flyt­te inn i de­ler av lo­ka­le­ne der XXL holdt til. De har stått tom­me si­den ut­flyt­tin­gen, men XXL had­de en langsiktig lei­e­kon­trakt og har be­talt leie inn­til de ny­lig ble kjøpt ut av kon­trak­ten.

– Vi opp­le­ver at det blomst­rer. Høy­re side av Ave­ny­en har all­tid fun­gert bra, mens venst­re side slet. Nå reg­ner vi med at den er full i lø­pet av høs­ten. Te­s­la let­te Sør­lan­det rundt etter lo­ka­ler og lan­det på det­te som det bes­te, så det­te er en god plas­se­ring, sier Mos­vold.

KON­KUR­RAN­SE

Det størs­te opp­kjø­pet i Ave­ny­en gjor­de Mos­vold i fjor da de sam­men med en rek­ke and­re lo­ka­le in­ves­to­rer kjøp­te opp 24.000 kvad­rat­me­ter i Ave­ny­en for 400 mil­lio­ner. Det om­fat­tet tre bygg: Byg­get der blant and­re El­kjøp hol­der til, byg­get der Op­time­ra hol­der til og byg­get der XXL lå.

De­ler av over­etab­le­rin­gen som en stund var i Sør­lands­par­ken ser ut til å være ab­sor­bert.

KURT MOS­VOLD, adm. dir. i Mos­vold & Co

Det­te sel­ska­pet had­de lei­e­inn­tek­ter på 18,1 mil­lio­ner i fjor, mens de had­de et over­skudd før skatt på 5,3 mil­lio­ner.

Den sam­me grup­pen kjøp­te i år ICA Maxis gam­le lo­ka­ler for 165 mil­lio­ner fra Nor­ges­grup­pen. I til­legg til Mos­vold & Co, in­klu­de­rer de lo­ka­le in­ves­to­re­ne blant and­re Terje Pedersen AS, Remco, Sø­dal In­vest AS, Emo AS, Ari­na AS og So­lodd Event AS.

Mos­vold har også sik­ret seg hele byg­get der Bur­ger King hol­der til etter et opp­kjøp på 40 mil­lio­ner.

– Det er en stor for­del med lo­ka­le eiere. Re­spons­ti­den er kort og vi er opp­tatt av å ut­vik­le om­rå­det og fo­ku­se­rer på leie­ta­ker. Et in­ves­te­rings­fond ser der­imot kun på bunn­lin­jen, sier Mos­vold.

NETTKONKURRANSE

Mos­vold & Co har i dag en de­di­kert med­ar­bei­der i pro­sjek­tet. Med­ei­er og ku­si­ne Ben­te Mos­vold An­der­sen job­ber i dag fem­ti pro­sent med Ave­ny­en.

– Vi har god re­spons og man­ge vis­nin­ger. Jeg er gans­ke sik­ker på at vi når må­let om at alt er leid ut til jul, sier An­der­sen.

– Nett­han­del er blitt sett på som en stor kon­kur­rent til kjøpe­sent­re­ne?

– Tid­li­ge­re var det slik at pri­se­ne var mye la­ve­re på net­tet enn i bu­tik­ke­ne. Men det har end­ret seg. Ei­er­ne øns­ker å be­hol­de ut­sal­ge­ne, og vi ser også at man­ge kom­bi­ne­rer det, sier An­der­sen.

FOTO: KJE­TIL REITE

Kurt Mos­vold og Ben­te Mos­vold An­der­sen er søs­ken­barn og sen­tra­le i ut­vik­lin­gen av Ave­ny­en. Fa­mi­lie­fir­ma­et Mos­vold & Co er størs­te ak­tør i en grup­pe lo­ka­le in­ves­to­rer som har kjøpt opp over sto­re de­ler av Ave­ny­en. De sat­ser på at alt de ei­er skal være ut­leid i lø­pet av året.

FAKSIMILE

Det­te var Fædre­lands­ven­nen fram­side 2. no­vem­ber 2013. Da had­de fle­re for­ret­nin­ger flyt­tet fra Ave­ny­en til den nye de­len av Sør­lands­sen­te­ret.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Ave­ny­en, til høy­re i bil­det, ble åp­net i 2009, men opp­lev­de en so­lid ned­tur da Sør­lands­par­ken ble ut­vi­det i 2013. Nå er for­ret­nin­ge­ne på vei til­ba­ke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.