Sør­lan­dets størs­te ho­tell solgt

In­ves­tor Ivar Mjå­land har sik­ret seg Scan­dic Kristiansand By­stran­da. Der­med er han ei­er av lands­de­lens størs­te ho­tell.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: KJE­TIL REITE kje­til.reite@fvn.no

– Jeg øns­ker å eks­pan­de­re med kva­li­tets­ei­en­dom­mer. Det­te er et kva­li­tets­bygg med en fan­tas­tisk be­lig­gen­het og en god leie­ta­ker. Så det­te fyl­ler kri­te­ri­ene som gjør at jeg har lyst å kjø­pe et slikt bygg, sier Ivar Mjå­land.

Det var Da­gens Næ­rings­liv som fre­dag kom med ny­he­ten om sal­get. Iføl­ge avi­sen er pri­sen tro­lig 350 mil­lio­ner kro­ner.

Ho­tel­let har inn­til ny­lig vært eid av BRG som Re­me-fa­mi­li­en står bak. De har leid byg­get til ho­tell­kje­den Scan­dic som fort­set­ter som leie­ta­ker. Ho­tel­let stod fer­dig i 2013 og er Sør­lan­dets størs­te med 229 rom.

Iføl­ge BRG var det ikke pla­nen å sel­ge ho­tel­let.

– Vi had­de det ikke for salg, men Ivar Mjå­land kom med en hen­ven­del­se i en an­nen sam­men­heng og sa han var in­ter­es­sert. Så da kom vi fram til en av­ta­le som var guns­tig for begge par­ter, sier Lars Re­me, styre­le­der i BRG Ei­en­dom.

Iføl­ge Ivar Mjå­land har han for­hand­let med BRG om salg i no­en må­ne­der. Av­ta­len ble sig­nert 5. juli.

IKKE FOR SALG

Re­me-fa­mi­li­en har eid ho­tel­let gjen­nom sel­ska­pet AQ Ho­tell­ei­en­dom. Det­te sel­ska­pet had­de lei­e­inn­tek­ter på 21 mil­lio­ner i 2016.

Iføl­ge en presse­mel­ding som er sendt ut i for­bin­del­se med sal­get, har leie­ta­ker Scan­dic hatt en vekst i om­set­ning til nå i år på 13 pro­sent.

– Scan­dic Kristiansand By­stran­da har si­den opp­star­ten i juni 2013, blitt ett av Kris­tian­sands le­den­de ho­tell. Ho­tel­let kan vise til svært go­de re­sul­ta­ter i et mar­ked som i bes­te fall kan be­skri­ves som ut­ford­ren­de, står det i presse­mel­din­gen som BRG, Scan­dic og Ivar Mjå- land har sendt ut.

NY IN­VES­TE­RING

Ivar Mjå­land ei­er fra før en rek­ke næ­rings­ei­en­dom­mer i Kristiansand. Han ei­er 30 pro­sent i Christiansholm Ei­en­dom som ei­er fle­re bygg i Mar­kens og el­lers i Kvad­ra­tu­ren. Blant an­net i Kvar­tal 32 ved Tor­vet som nå er gjen­nom en om­fat­ten­de opp­rus­ting.

Ivar Mjå­land ei­er også fle­re ei­en­dom­mer ale­ne, de fles­te i Kristiansand. Sel­ska­pets hans Ivar Mjå­land Hol­ding had­de et over­skudd før skatt på 72 mil­lio­ner i 2016.

Til Da­gens Næ­rings­liv sier Mjå­land at ho­tel­let pas­ser godt inn i hans ei­en­doms­por­te­føl­je. I den por­te­føl­jen inn­går også et an­net ho­tell som åp­ner i Kvar­tal 32 i mars. Ho­tel­let får 200 rom og Mjå­land er del­ei­er.

Mjå­land sier han er sik­ker på at et la­bert ho­tell­mar­ked skal få en opp­sving.

– Jeg har stor tro på at Kristiansand er en de­sti­na­sjon som tren­ger ho­tell. Nye og go­de ho­tel­ler trek­ker også kun­der, sier Mjå­land.

FORT­SET­TER

❞ Det­te er et kva­li­tets­bygg med en fan­tas­tisk be­lig­gen­het og en god leie­ta­ker.

IVAR MJÅ­LAND

Selve drif­ten av ho­tel­let vil fort­set­te som før med Scan­dic som leie­ta­ker.

– Men når det først kom et ei­er­skif­te, er vi gla­de for at det fort­set­ter på lo­ka­le hen­der. Det er prak­tisk for oss at det er kort vei til hus­ei­er, sier Håvard So­lum, di­rek­tør ved Scan­dic Kristiansand By­stran­da

Iføl­ge So­lum opp­le­ver de en vekst både i som­mer- og vin­ter­se­son­gen. Han kan ikke gå ut med tall for hvor mye pen­ger de tje­ner på ho­tell­drif­ten.

– Nei, dess­ver­re. Det­te er et sel­skap som er børs­no­tert, sier So­lum.

BLIR VÆRENDE

Re­me-fa­mi­li­en har in­gen pla­ner om å sel­ge ut res­ten av det de ei­er i Aqua­ra­ma-kvar­ta­let.

– Vi ei­er fort­satt næ­rings­are­al og par­ke­rings­area­le­ne og det kom­mer vi til å fort­set­te med, sier Lars Re­me.

FOTO: HARALD BERGLIHN/DA­GENS NÆ­RINGS­LIV

Ivar Mjå­land (tv) sik­ret seg Scan­dic Kristiansand By­stran­da, selv om det ikke var lagt ut for salgt. Her sam­men med ho­tell­di­rek­tør Håvard So­lum.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.