Inn­tek­te­ne nes­ten hal­vert på ett år

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: KJE­TIL REITE kje­til.reite@fvn.no

Ned­tu­ren fort­set­ter for MHWirth. Inn­tek­te­ne går ned og de har vært nødt til å gjen­nom­føre en yt­ter­li­ge­re ned­be­man­ning i sis­te kvar­tal.

Få pro­sjek­ter og lite til­gang på opp­drag etter 2014 får skyl­da for at inn­tek­te­ne fort­set­ter å fal­le for Mhwirth på Dvergs­nes (tid­li­ge­re Aker So­lu­tions). Det kom­mer fram i kvar­tals­rap­por­ten for Akas­tot som ble lagt fram tors­dag.

Sel­ska­pet le­ve­rer ut­styr til olje og gass­in­du­stri­en og er hardt ram­met av ned­tu­ren i bran­sjen. Inn­tek­te­ne var på 550 mil­lio­ner i and­re kvar­tal 2017, mens de var på en mil­li­ard året før.

NED­BE­MAN­NING

Fædre­lands­ven­nen var fre­dag i kon­takt med Finn Amund Nor­bye, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Mhwirth. Han øns­ket ikke å sva­re på Fædre­lands­ven­nens spørs­mål, men hen­vi­ser i ste­det til kvar­tals­rap­por­ten.

Der kom­mer det fram at an­sat­te fort­satt mis­ter job­ben i sel­ska­pet. I lø­pet av and­re kvar­tal, mis­tet 130 personer job­ben, mens hund­re personer er per­mit­tert. Det er i ho­ved­sak an­sat­te i ut­lan­det som har blitt uten ar­beid i and­re kvar­tal.

Til sam­men har 200 mis­tet job­ben i førs­te halv­år.

Sel­ska­pet har til sam­men 1.535 an­sat­te. Av dis­se job­ber rundt 600 i Kristiansand.

GIKK I NULL

Når sel­ska­pet tid­li­ge­re har kom­men­tert sel­ska­pets si­tua­sjon, har Finn Amund Nor­bye snak­ket om en ordre­inn­gang som har stan­set opp.

– Det er stort over­skudd av rig­ger i mar­ke­det og langt igjen til det blir be­hov for nye, sa Nor­bye i et in­ter­vju i fe­bru­ar.

Mens ordre­re­ser­ven var på 7,6 mil­li­ar­der i 2015, er den nå på 1,3 mil­li­ar­der.

Selve drif­ten har hatt et lite over­skudd de sis­te kvar­ta­le­ne. Drifts­re­sul­ta­tet hav­ner på null, men det er på grunn av kost­na­der til ned­be­man­ning. Etter av­skri­vin­ger og rente­ut­gif­ter får Mhwirth et un­der­skudd på 71 mil­lio­ner i and­re kvar­tal.

LYSPUNKT

Etter en dra­ma­tisk ned­tur for olje- og gass­in­du­stri­en i Ag­der de sis­te åre­ne, har en­kel­te sel­ska­per be­gynt å snak­ke om at ned­tu­ren er over. Det me­ner også MHWirth.

«De sis­te må­ne­de­ne er det in­di­ka­sjo­ner på at ned­gan­gen i rigg­mar­ke­det er over» står det kvar­tals­rap­por­ten.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Mhwirth på Dverg­sens had­de ordre­re­ser­ve på over sju mil­li­ar­der i 2015. Nå har inn­tek­te­ne stupt og ordre­re­ser­ven er ne­de i 1,3 mil­li­ar­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.