Gir 60 mil­lio­ner til ryd­ding av plast

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

Re­gje­rin­gen de­ler ut yt­ter­li­ge­re 25 mil­lio­ner kro­ner til or­ga­ni­sa­sjo­ner som vil ryd­de kys­ten for plast. Po­lar­in­sti­tutt-fors­ker me­ner mye ar­beid gjen­står.

Hit­til i år har re­gje­rin­gen to­talt be­vil­get 60 mil­lio­ner kro­ner til å ryd­de strand­kan­ten og sjø­bun­nen for plast.

Det var Venst­re som fikk gjen­nom­slag for pen­ge­ne til plastryd­ding i årets re­vi­sjon av stats­bud- sjet­tet.

– Jeg me­ner plast i ha­vet er Nor­ges mest akut­te miljø­pro­blem som vi må ta tak i så fort som mu­lig. Vi har bare så vidt skra­pet borti det enor­me pro­ble­met, sier Re­bek­ka Borsch, stor­tings­re­pre­sen­tant for Venst­re.

Før sto fri­vil­li­ge for all ryd­ding av stren­der og sjø­bunn i Nor­ge, men for to år si­den fikk vi en til­skudds­ord­ning mot for­søp­ling av ha­vet.

Plas­ten på stren­de­ne ut­gjør mel­lom 10 og 15 pro­sent av all plast i ha­vet, mens om­trent 70 pro­sent lig­ger på hav­bun­nen.

Venst­re-po­li­ti­ke­ren inn­røm­mer at strand­ryd­ding bare lø­ser en li­ten del av et plast­pro­ble­met.

– Det er litt kos­me­tisk, men nå blir folk mer be­viss­te på hvor stort plast­pro­ble­met er, slik at vil­jen til å bru­ke mye pen­ger på opp­ryd­ning og fore­byg­ging blir stør­re.

Hun me­ner nes­te nød­ven­di­ge steg er å få den ma­ri­ti­me næ­rin­gen med på la­get for å hind­re at søp­la går i ha­vet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.