Låne­lyst dras­tisk ned i lek­kert bi­blio­tek

Faedrelandsvennen - - KULTUR UTLÅN - TOR­GEIR EIKE­LAND

Venn­dø­le­ne lå­ner fær­re bø­ker etter at de fikk pris­be­løn­net bi­blio­tek. Fra 2008 er ut­lå­net hal­vert.

– Vi trod­de ut­lå­net skul­le gå opp med nytt bi­blio­tek, men i ste­det har det mot­sat­te skjedd. Jeg er ikke helt sik­ker på hva som er år­sa­ken, sier bi­blio­tek­sjef An­ne Kjersti Bent­sen i Vennesla.

SSBS sta­ti­stikk vi­ser ut­lån og be­søk for bi­blio­te­ke­ne i alle kom­mu­ner i lan­det. Her går det fram at venn­dø­le­ne i 2016 lån­te tre «fy­sis­ke medi­er» for hver inn­byg­ger, hvor­av 2,1 var bø­ker. («Fy­sis­ke medi­er» om­fat­ter både bø­ker, dvd, pc-spill og ma­ga­si­ner.) I 2015 var tal­let fi­re fy­sis­ke medi­er for hver venn­døl, og går vi til­ba­ke til åre­ne før prakt­byg­get lå det mel­lom fem og seks. I topp­året 2008 ble det lånt dob­belt så man­ge fy­sis­ke medi­er som i 2016 med hele 6,1 per inn­byg­ger.

I åp­nings­året fpr det nye bi­blio­te­ket i 2011 gikk det 4,8 fy­sis­ke medi­er til hver inn­byg­ger, og si­den har det dab­bet av. Fra 2015 til 2016 kom i til­legg et mar­kant dropp fra fi­re til tre fy­sis­ke medi­er per venn­døl.

Også på lands­ba­sis ser man et til­sva­ren­de fall fra 4,4 til tre fy­sis­ke medi­er.

STIL­LER UT MER

– Det kan jo være at de gam­le, tro­fas­te låner­ne var godt kjent og fant bed­re fram i hyl­le­ne i det gam­le bi­blio­te­ket. Og kan­skje det også hen­ger sam­men med at bok­hand­le­ne sel­ger stab­ler med bil­li­ge pock­et­bø­ker slik at folk hel­ler kjø­per enn å låne, fun­de­rer bi­blio­tek­sje­fen.

– Er bø­ke­ne mind­re syn­li­ge i den fine ar­ki­tek­tu­ren?

– Nei, vi har bed­re mu­lig­het til å stil­le ut bø­ker nå, og det gjør vi også, sier Bent­sen.

Selv om ut­lå­net går ned, er be­søks­tal­le­ne hyg­ge­li­ge. Tid­li­ge­re be­søk­te hver venn­døl i gjen­nom­snitt bi­blio­te­ket to og en halv gang i året. Etter 2011 er tal­let sta­bilt tett opp­un­der seks gan­ger i året.

Sta­ti­stik­ken vi­ser at den klart mest po­pu­læ­re ut­låns­gjen­stan­den er fot­ball­spil­let FI­FA 2017.

– Det­te er et spill ung­dom­me­ne spil­ler i lo­ka­le­ne, og vi re­gist­re­rer et ut­lån hver gang det blir brukt hos oss, for­kla­rer bi­blio­tek­sje­fen.

FOTO: LARS HOLLERUD

An­ne Kjersti Bent­sen trod­de ut­lå­net skul­le sti­ge da Vennesla bi­blio­tek flyt­tet inn i dis­se lo­ka­le­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.