Stem på Miljø­par­ti­et de Grøn­ne

Faedrelandsvennen - - MENING - GJERMUND GJESTVANG

La oss være ær­li­ge: I rea­li­te­ten er vi på vei mot en fi­re gra­der var­me­re ver­den el­ler mer, noe som vil gjø­re den ver­den vi kjen­ner nå ugjen­kjen­ne­lig, med mind­re vi gjør dras­tis­ke kutt i våre kar­bon­ut­slipp i lø­pet av svært kort tid.

●● Vi snak­ker ikke om høy­ere vann­stand el­ler litt var­me­re vær. Vi snak­ker om at klo­den kan bli ube­boe­lig. Og Nor­ge øns­ker å pum­pe olje i lang, lang tid. Det er suici­dal opp­før­sel. Nor­ge bruker grøn­ne ord om seg selv, men fort­set­ter å pum­pe opp olje. Kli­ma­et bryr seg om én ting: hvor mye kar­bon det er i atmo­sfæ­ren. Å fort­set­te å for­bren­ne olje og gass, bi­drar til mer kar­bon. Det vik­tigs­te Nor­ge kan gjø­re po­li­tisk, er der­for å la ol­jen og gas­sen lig­ge i bak­ken. Vi kan fort­set­te å stik­ke ho­det i san­den og late som vi ikke ser hva som skjer, el­ler vi kan rei­se oss fra as­ken og ska­pe et helt nytt sam­funn. Til høs­ten er det stor­tings­valg. Miljø­par­ti­et De Grøn­ne tar miljø­ut­ford­rin­ger på al­vor, de vil gjø­re noe med det de sier. De vil snu po­li­tik­ken i mer mil­jø og men­neske­venn­lig ret­ning. Miljø­po­li­tikk set­ter egent­lig ram­men rundt all an­nen politikk, det er skuf­fen­de at and­re par­ti­er ikke ser det bed­re. Min stem­me går til Miljø­par­ti­et De Grøn­ne. Grønn end­ring kom­mer til å skje uan­sett, din stem­me be­stem­mer hvor fort det­te skal gå. Ved å stem­me på MDG får jeg fø­lel­sen av å bi­dra til en bed­re ver­den. En fø­lel­se man ikke skal un­der­vur­de­re. Vi kom­mer ikke unna å re­du­se­re det van­vit­ti­ge for­bru­ket og få ned kar­bon­av­tryk­ket vårt. Over­ras­ken­de for no­en vil det også være po­si­tivt for egen og våre etter­kom­me­re sin livs­kva­li­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.