En­som­het = lav livs­kva­li­tet

Faedrelandsvennen - - MENING - IVAR BERGUNDHAUGEN OG PET­TER BENESTAD, Venst­re

I et le­ser­inn­legg 4.7. skrev un­der­teg­ne­de at Venst­re vil at ek­te­par/sam­bo­ere som tren­ger om­sorgs­plas­ser må gis an­led­ning til å bo sam­men.

●● Vi me­ner det er et skritt i rik­tig ret­ning at by­sty­ret den 21.6. en­stem­mig ved­tok at en skal vur­de­re som et kri­te­ri­um at ek­te­par/sam­bo­ere skal ha rett til å bo sam­men når en el­ler begge har be­hov for lang­tids­opp­hold. I et le­ser­inn­legg 10.7. skri­ver Øyvind Hva­len fra Pen­sjo­nist­par­ti­et at det­te er tom­me ord som er lett å ved­ta. Ved­tak i by­sty­ret er ikke er tom­me ord, og vi for­ut­set­ter at by­styre­re­pre­sen­tan­te­ne, in­klu­dert Pen­sjo­nist­par­ti­ets re­pre­sen­tant, øns­ket en se­riøs be­hand­ling av for­sla­get. Det und­rer oss at det er nett­opp Pen­sjo­nist­par­ti­et som er kri­tis­ke til Ven­st­res for­slag. Hva­len me­ner også det er et mer­ke­lig ut­sagn at det er kost­bart for in­sti­tu­sjo­ne­ne og kom­mu­nen at om­trent halv­par­ten av de som er inn­lagt på plei­e­hjem er un­der­er­nær­te. En­som­het er en med­vir­ken­de år­sak til at eld­re mis­ter mat­lyst, og er du un­der­er­nært så har du hyp­pi­ge­re in­fek­sjo­ner, og in­fek­sjo­ne­ne va­rer len­ger. Re­ha­bi­li­te­rings­fa­sen kan ta tre gan­ger så lang tid. Det å være un­der­er­nært gir la­ve­re livs­kva­li­tet, både fy­sisk og psy­kisk. At det­te er kost­bart for in­sti­tu­sjo­ne­ne bør være gans­ke inn­ly­sen­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.