Kom­mune­sam­men­slå­ing i Søgne

Faedrelandsvennen - - MENING - ARVID DAN KVANES, Kristiansand

Som mot­inn­legg til mitt le­ser­brev av 26. juni i Fædre­lands­ven­nen vil jeg sva­re Arvid An­der­sen føl­gen­de: Jeg er selv­føl­ge­lig enig i at man skal re­spek­te­re re­sul­ta­tet av et kom­mu­ne- og stor­tings­valg el­ler et an­net of­fent­lig valg.

Det jeg kun på­pek­te var at det ikke var fler­tall mot kom­mune­sam­men­slå­ing av Søgne, Song­da­len og Kristiansand ut fra valg­del­ta­kel­sen på 51,5 % i Søgne kom­mu­ne. Be­grun­nel­sen er at vi vet at der­som man er en­ga­sjert i en sak, så mø­ter man frem for å stem­me i en folke­av­stem­ning, og det­te gjel­der begge si­der i den­ne sa­ken. Når så man­ge ikke del­tar i Søgne, så tror jeg ho­ved­grun­nen er at man ikke har no­en me­ning om sa­ken, og at det be­tyr lite hva re­sul­ta­tet blir. Dis­se vil over­late av­gjø­rel­sen til po­li­ti­ker­ne som har satt seg godt inn i sa­ken gjen­nom ut­le­ver­te do­ku­men­ter i for­bin­del­se med be­hand­ling i kom­mune­sty­ret. Jeg me­ner også dis­se må re­spek­te­res for det valg de gjor­de, spe­si­elt et­ter­som det kun er en råd­gi­ven­de folke­av­stem­ning.

Et­ter­som jeg har re­gist­rert, så stem­te fler­tal­let av po­li­ti­ker­ne i kom­mune­sty­ret før folke­av­stem­nin­gen for sam­men­slå­ing, men kom­mune­styre­med­lem­me­ne vil­le re­spek­te­re av­gjø­rel­sen i den råd­gi­ven­de folke­av­stem­ning. Den­ne sak er etter min me­ning en fø­lel­ses­sak for man­ge, og det­te skal man re­spek­te­re. Det vi­ser også en­ga­sje­men­tet som mot­stan­de­re av re­for­men bruker, og hvor ar­gu­men­tet først og fremst går ut på tap av nær­de­mo­kra­ti. Imid­ler­tid så går da­gens kon­takt med kom­mu­nen stort sett gjen­nom di­gi­ta­le medi­er, og det er få men­nes­ker som i dag opp­sø­ker kom­mune­hu­set. Det er i de fles­te kom­mu­ner opp­ret­tet ser­vice­kon­tor som skal gi hjelp til sine inn­byg­ge­re som har be­hov det. I den an­gjel­den­de kom­mune­sam­men­slå­ing så skal det fort­satt være ak­ti­vi­tet i kom­mune­hu­se­ne. Jeg sav­ner i de­bat­ten fra mot­stan­der­nes side ar­gu­men­ter for hvor­dan man skal løse frem­ti­dens opp­ga­ver. Det stat­li­ge pro­duk­ti­vi­tets­ut­valg har kon­klu­dert med at det vik­tigs­te ef­fek­ti­vi­tets­til­tak i for­bin­del­se med kom­mune­sam­men­slå­ing er å få til fel­les bo- og ar­beids­mar­ked, og det­te er opp­nådd i ful­le mon i den­ne sam­men­slå­ing. Nå hå­per jeg at folk ser mu­lig­he­ter, og da for frem­ti­den i et 50 års per­spek­tiv – det er, som kjent, gått vel 50 år si­den for­ri­ge sto­re kom­mune­sam­men­slå­ing.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.