EØS sik­rer nors­ke ar­beids­plas­ser

Faedrelandsvennen - - MENING - JAN ERIK GRINDHEIM

I 25 år har Eøs-av­ta­len gitt oss valg­fri­het og sik­ret vår vel­ferd.

– EØS er mer enn en dår­lig han­dels­av­ta­le, skri­ver Jor­unn Aa­sel­le Olsen fra De­mo­kra­te­ne i Fædre­lands­ven­nen 11.07. Utsag­net stem­mer, men Ol­sens kon­klu­sjon er feil. Eøs-av­ta­len er noe langt mer enn en tra­di­sjo­nell han­dels­av­ta­le. Det er nett­opp der­for den er så bra. Eøs-av­ta­len gir oss som for­bru­ke­re stor valg­fri­het når vi kjø­per va­rer og tje­nes­ter i bu­tik­ke­ne el­ler på net­tet, og den gir nors­ke be­drif­ter mu­lig­he­ten til å kon­kur­re­re på like vil­kår med be­drif­ter i and­re land i et mar­ked med mer enn 500 mil­lio­ner inn­byg­ge­re.

Det­te er svært vik­tig når vi vet at nes­ten halv­par­ten av det som ska­pes av ver­di­er i nors­ke be­drif­ter går til eks­port, og 4/5 av eks­por­ten går til EU. Gjen­nom Eøs-av­ta­len sik­res nors­ke ar­beids­plas­ser og skatte­inn­tek­ter som gjør oss i stand til å til­by våre inn­byg­ge­re go­de vel­ferds­tje­nes­ter. I til­legg kan vi rei­se fritt for å ar­bei­de el­ler stu­de­re i alle de 31 lan­de­ne Eøs-av­ta­len om­fat­ter, og den sik­rer oss mu­lig­he­ten til å sam­ar­bei­de om en frem­tids­ret­tet ut­vik­ling in­nen om­rå­der som forsk­ning og ut­vik­ling, ut­dan­nel­se og kul­tur. Olsen kom­mer med en rek­ke urik­ti­ge på­stan­der i sitt inn­legg, for ek­sem­pel at ikke Nor­ge har råde­rett over egne na­tur­res­sur­ser, at vi ikke har vår egen al­ko­hol­po­li­tikk og at EU be­stem­mer vår dis­trikts- og re­gio­nal­po­li­tikk. Alt det­te er like galt som at vi ikke har mu­lig­he­ten til å ha vår egen like­stil­lings­po­li­tikk.

Det har vi, og der­for hen­ger også Nor­ge etter man­ge and­re euro­pe­is­ke land i like­stil­lin­gen mel­lom kvin­ner og menn. For ek­sem­pel når det gjel­der la­ve­re yr­kes­del­ta­gel­se for kvin­ner enn menn og det høye an­tal­let kvin­ner som ar­bei­der del­tid i Nor­ge. Det­te gjør at kvin­ner kom­mer langt dår­li­ge­re ut enn menn når pen­sjons­po­en­ge­ne skal reg­nes ut.

Eøs-av­ta­len er in­gen per­fekt av­ta­le for Nor­ge. Men den er det bes­te vi kan håpe på så len­ge det ikke er fler­tall blant vel­ger­ne for et full­ver­dig norsk med­lem­skap i EU.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.