In­te­gre­ring

Faedrelandsvennen - - MENING - IN­GER JUVASTØL, Ev­je

I Fædre­lands­ven­nen var det ny­lig et in­ter­vju med en af­ghansk kvin­ne som het Fe­reshta Ak­ba­ri.

Hun er opp­tatt av å opp­ly­se unge kvin­ner fra land med en kvinne­fiendt­lig kul­tur, om hvor­dan de kan få det i Nor­ge – hvis de vil. Vi vet at punkt num­mer en er å lære språ­ket. Så er det kul­tu­ren. De fles­te ven­ter, og får, et kul­tur­krasj. Da sier hun: «Ta imot kul­tu­ren». Det er klo­ke ord. Og det kan hun si, som er af­ghansk. Men vi nord­menn kan ikke si det. Jeg be­hø­ver vel ikke for­kla­re hvor­for? Enda vi vet det så godt, at det er ak­ku­rat det som skal til for å bli godt in­te­grert; ta imot kul­tu­ren. Vi har gjort oss skyld i en mis­for­stått snil­lis­me i vår flykt­ning­po­li­tikk, som er blitt slik, for­di, at vi ikke stil­ler krav til dem som kom- mer og skal leve, ar­bei­de og bo i lan­det vårt. Men for at de skal lyk­kes, må det stil­les krav. Vi kan gjø­re mye for å hjel­pe flykt­nin­ge­ne til å få en god til­væ­rel­se hos oss, men det mes­te må de gjø­re selv.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.