In­gen­ting er gra­tis

Faedrelandsvennen - - MENING - ANDREAS GRAVDAHL, øko­nomi­an­svar­lig i Ag­der FPU

Det fin­nes et gam­melt ut­trykk som sier at det ikke fin­nes noe slikt som en gra­tis lunsj.

●● Det­te ut­tryk­ket er vik­tig å ha i bak­ho­det når vi skal inn i en valg­kamp der venstre­si­den skal love både den ene og den and­re gra­tis­tje­nes­ten. I fjor frem­met AUF et for­slag om å gjø­re jen­ters ut­gif­ter i for­bin­del­se med men­strua­sjon «gra­tis». Og den­ne pro­ble­ma­tik­ken ble nett­opp ak­tua­li­sert igjen gjen­nom det­te inn­leg­get.

I det ak­tu­el­le inn­leg­get blir føl­gen­de ut­sagn lat­ter­lig­gjort: menn bur­de få gra­tis bar­ber­høv­ler el­ler støt­te for­di de be­hø­ver mer mat enn kvin­ner. Det­te til tross for at det­te ar­gu­men­tet byg­ger på nett­opp de sam­me prin­sip­pe­ne som ar­gu­men­te­ne for skatte­fi­nan­sier­te tam­pon­ger og bind. Det er knyt­tet uli­ke hy­giene­be­hov til menn og kvin­ner, hvil­ket har uli­ke kost­na­der. Frem­skritts­par­ti­ets Ung­dom for­står det er kjipt å bru­ke pen­ger på tam­pon­ger, men vi me­ner li­ke­vel ikke det skal være en of­fent­lig opp­ga­ve.

Alle har ut­gif­ter til­knyt­tet per­son­lig hy­gie­ne. Men det at ett in­di­vid har kost­na­der knyt­tet til sin egen hy­gie­ne, le­gi­ti­me­rer ikke at det­te auto­ma­tisk skal fi­nan­sie­res av et an­net in­di­vid?

Venstre­si­den øns­ker i god so­sia­lis­tisk tro at alt skal være gra­tis. SV frem­met tid­li­ge­re i år for­slag som ek­sem­pel­vis «Gra­tis inn­gang på mu­se­um». Hvil­ket i prak­sis be­tyr at alle skal be­ta­le for hver­and­res opp­le­vel­ser. Bur­de det ikke være opp til hver en­kelt å be­ta­le for sin egen un­der­hold­ning?

Om man skal bru­ke skatte­fi­nan­sier­te pen­ger på noe, hvor­for ikke bru­ke det på noe som gag­ner ab­so­lutt alle i sam­fun­net, og ikke ut­valg­te folke­grup­per? Skal for­slag som det­te trum­fe mid­ler som kun­ne gått til ek­sem­pel­vis eldre­om­sorg, kri­mi­na­li­tets­be­kjem­pel­se og sat­sing på sko­le?

Lov­ord om «gra­tis» og «støt­te» er mo­ti­va­sjons­fak­to­rer for unge men­nes­ker som ge­ne­relt har li­ten øko­no­misk kjøpe­kraft. Det er ikke ukjent blant venstre­po­pu­lis­te­ne å ap­pel­le­re til unge med lov­ord om ting som er gra­tis. Man skul­le nes­ten tro at venstre­si­den prø­ver å lure ung­dom til å tro at det fin­nes en ma­gisk penge­sekk som de bare kan øse ut av.

For FPU er det høyst uak­tu­elt å være med på et for­slag som re­sul­te­rer i høy­ere skat­ter for folk flest. Vi øns­ker ikke som venstre­si­den, en stor ego­isme­fest der bare en­kel­te grup­per, som bør kun­ne dek­ke be­hov for bind og bar­ber­bla­der selv, blir til­gode­sett. Vi vil gi til­ba­ke til alle, ved at de selv kan få be­hol­de mer av sine egen inn­tekt, som de selv kan vel­ge å be­nyt­te på så man­ge tam­pon­ger og mu­se­ums­be­søk de over­ho­det måt­te øns­ke. For husk – det fin­nes in­gen­ting som en gra­tis lunsj, og det fin­nes hel­ler in­gen­ting som et gra­tis, venstre­po­pu­lis­tisk for­slag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.