For­bil­led­lig for­ny­el­se i of­fent­lig sek­tor

Et på­gå­en­de sam­ar­beid i Ag­der skal sør­ge for at inn­byg­ger­ne kan få medi­sinsk opp­føl­ging via nett­brett. Den­ne ty­pen sam­ar­beid om forsk­ning og in­no­va­sjon vil Forsk­nings­rå­det ha mer av i vår nye sat­sing for kom­mu­ne­ne.

Faedrelandsvennen - - MENING - JOHN-AR­NE RØTTINGEN, Forsk­nings­rå­dets ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør

Når Forsk­nings­rå­det nå star­ter opp et forsk­nings- og in­no­va­sjons­pro­gram for kom­mu­ne­ne, er man­ge go­de forsk­nings­pro­sjek­ter med lo­kal for­ank­ring godt i gang. Ag­der ut­mer­ker seg med sitt ar­beid for å ut­vik­le vel­ferds­tek­no­lo­gi slik at den kom­mer alle inn­byg­ger­ne til go­de. Uni­ver­si­te­tet i Ag­der, kom­mu­ner, syke­hus, fri­vil­li­ge og in­du­stri­be­drif­ter etab­le­rer en fel­les tele­me­di­sinsk løs­ning for alle kom­mu­ne­ne i Ag­der. Kom­mu­ne­ne Grim­stad, Kristiansand og Song­da­len har gått sam­men i et forsk­nings­pro­sjekt for å få svar på hvor­dan ny tek­no­lo­gi kan gjø­re li­vet både enk­le­re og tryg­ge­re for eld­re men­nes­ker, og for and­re med be­grens­nin­ger.

En an­satt i Kvinesdal kom­mu­ne bruker dok­tor­grads­stu­die­ne sine til å un­der­sø­ke hvil­ke er­fa­rin­ger eld­re og på­rø­ren­de har med bruk av vel­ferds­tek­no­lo­gi. Stu­di­en skal gjen­nom­fø­res i 11 kom­mu­ner i Lis­ter og Lin­des­nes­re­gio­nen. Kristiansand kom­mu­ne har en nøk­kel­rol­le i et stort Eu-forsk­nings­pro­sjekt som skal gjø­re by­ene i stand til å tak­le ka­ta­stro­fer. I Nor­ge er det slik at en kri­se skal hånd­te­res på la­vest mu­li­ge nivå. Føl­ge­lig er sto­re de­ler av krise­hånd­te­rings­an­sva­ret til­lagt kom­mu­ne­ne.

Forsk­nings­rå­det har gjen­nom fle­re år sam­ar­bei­det godt med fyl­kes­kom­mu­ner, re­gio­na­le forsk­nings­fond og et nett­verk av re­gio­na­le ak­tø­rer for å bi­dra til mer forsk­nings­ba­sert in­no­va­sjon i næ­rings­li­vet og vekst i nors­ke re­gio­ner et som er nytt nå er Forsk­nings­rå­dets forsk­nings­pro­gram For­kom­mu­ne, hvor det er kom­mu­ne­ne, og ikke forsk­nings­in­sti­tu­sjo­ne­ne, som tar ini­tia­tiv til forsk­nings- og in­no­va­sjons­pro­sjek­te­ne for å dek­ke sine be­hov. Da tror vi kom­mu­ne­ne på en an­nen måte får ei­er­skap til pro­blem­stil­lin­ge­ne og re­sul­ta­te­ne, slik at forsk­nin­gen blir tatt i bruk. Da­gens forsk­nings­inn­sats og kom­mu­ne­nes verk­tøy for å tak­le ut­ford­rin­ge­ne har ikke stått i stil med opp­ga­ve­ne kom­mu­ne­ne har an­svar for. For ek­sem­pel fors­kes det mye på helse, men in­nen­for helse­om­rå­det får pri­mær­helse­tje­nes­tens pro­blem­stil­lin­ger

Kom­mu­ne­ne får sta­dig fle­re eld­re å ta hånd om, de må sik­re god opp­vekst for barn og unge med mer sam­men­sat­te be­hov, de må hjel­pe unge voks­ne som har falt uten­for, og de skal for­be­re­de lo­kal­sam­fun­ne­ne på å tak­le mer eks­trem­vær.

lite forsk­nings­mid­ler sam­men­lik­net med spe­sia­list­helse­tje­nes­ten. Det­te skjer til tross for.at det er sto­re kom­men­de helse- og om­sorgs­ut­ford­rin­ger som må lø­ses for, og i, kom­mu­ne­ne. år kom­mu­ne­ne nå får sitt eget pro­gram i Forsk­nings­rå­det er det på høy tid. Kom­mu­ne­ne får sta­dig fle­re eld­re å ta hånd om, de må sik­re god opp­vekst for barn og unge med mer sam­men­sat­te be­hov, de må hjel­pe unge voks­ne som har

Nfalt uten­for, og de skal for­be­re­de lo­kal­sam­fun­ne­ne på å tak­le mer eks­trem­vær. Kom­mu­ne­ne vet hvil­ken kunn­skap de har be­hov for, men de har ikke hatt go­de nok me­ka­nis­mer for å fyl­le sine kunn­skaps­hull.

Forsk­nin­gens prin­sip­per er de sam­me en­ten det gjel­der sto­re in­ter­na­sjo­na­le pro­blem­stil­lin­ger el­ler prak­sis­nære hver­dags­løs­nin­ger. Forsk­ning skal være me­to­disk, etter­prøv­bar, uav­hen­gig og til­gjen­ge­lig.

Det fore­går mye bra lo­kalt ut­vik­lings­ar­beid i kom­mu­ne­ne, og man­ge ild­sje­ler og hver­dags­hel­ter gjør en uvur­der­lig inn­sats. Det bru­kes man­ge mil­li­ar­der på vik­ti­ge og rik­ti­ge ut­vik­lings­pro­sjek­ter i kom­mu­ne­ne. Men selv om pro­sjek­te­ne er vel­lyk­ke­de, av­vi- kles ofte ak­ti­vi­te­ten når til­skud­de­ne bort­fal­ler. Og om de opp­når å få til va­ri­ge end­rin­ger, så spres de ikke til and­re kom­mu­ner og lo­kal­sam­funn, men blir vel be­var­te hem­me­lig­he­ter. vår nye forsk­nings­sat­sing sø­ker kom­mu­nen om pen­ger til forsk­nings­ba­sert in­no­va­sjon sam­men med forsk­nings­mil­jø­er, slik at kom­mu­ne­ne ut­vik­ler et gjen­si­dig for­plik­ten­de sam­ar­beid med forsk­nings­mil­jø­ene.

Når vi til­fø­rer sys­te­ma­tik­ken fra forsk­nin­gen får vi mu­lig­he­ten til å fin­ne ut om noe vir­ker el­ler ikke gir de plan­lag­te ef­fek­te­ne, og hva det er som gjør at noe fun­ge­rer el­ler ikke gjør det, slik at vi læ­rer og kan gjø­re sys­te­ma­tis­ke og mer ef­fek­ti­ve for­bed­rin­ger. Når vi fors­ker, for­mid­les all­tid re­sul­ta­te­ne – etter kri­tisk vur­de­ring av and­re fag­per­soner. Når forsk­nin­gen føl­ger de kom­mu­na­le pro­sjek­te­ne, pub­li­se­res og spres re­sul­ta­te­ne, noe som gjør at vi får mye mer igjen for inn­sat­sen. om­mu­ne­ne er an­svar­li­ge for halv­par­ten av de of­fent­li­ge års­ver­ke­ne, og de­res tje­nes­ter er man­ge og for­skjel­li­ge. Re­gion­re­for­men og kom­mune­re­for­men leg­ger opp til de­sen­tra­li­se­ring av fle­re of­fent­li­ge opp­ga­ver. Kunn­skap og forsk­ning kan bi­dra til at kom­mu­ne­ne kan gi bed­re tje­nes­ter til sine inn­byg­ge­re. Næ­rings­liv, forsk­nings­in­sti­tut­ter, uni­ver­si­te­ter og høg­sko­ler må spil­le sine vik­ti­ge rol­ler, men de of­fent­li­ge tje­nes­te­ne ei­er selv pro­ble­me­ne og må være an­svar­li­ge for løs­nin­ge­ne.

Vi kan spa­re mye tid og of­fent­li­ge skatte­kro­ner på at man­ge lar være å gå i sam­me blind­spor der det al­le­re­de fore­lig­ger forsk­ning på fel­tet. Det som skjer i Lindesnes, Song­da­len og Kristiansand, vil være ak­tu­elt for man­ge fle­re kom­mu­ner der­som det vi­ser seg å fun­ge­re. Vi hå­per også på man­ge fle­re spen­nen­de søk­na­der fra re­gio­nen.

IK

FOTO: TORMOD FLEM VEG­GE

Når kom­mu­ne­ne nå får sitt eget pro­gram i Forsk­nings­rå­det er det på høy tid, skri­ver di­rek­tør John-ar­ne Røttingen i Forsk­nings­rå­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.